@ConfíaEnElJaguar

Si w se yon moun ki kite peyi w e w bezwen konsèy, ou ka ale nan El Jaguar.

Si w ap sou paj Facebook òganizasyon ki rele Confía en El Jaguar la, w ap jwenn enfòmasyon k ap ede w pwoteje tèt ou chak jou.

W ap vin aprann:

  • Kont ki sa ou bezwen pwoteje tèt ou.
  • Ki kote w kapab jwenn èd.
  • Ki dwa ou genyen.
  • Etap pou w suiv pou w fè yon demann pou w vin yon refijye.
  • Eksperyans moun ki nan menm sitiyasyon avèk ou.
  • Enfòmasyon sou sa w dwe fè pou w vin an règ ak imigrasyon.
  • W ap konn ki fwaye akèy ak ki òganizasyon ki ka ede w.
  • Konsèy pou timoun ak adolesan.
  • Konsèy pou moun LGBTI.

Ou ka poze El Jaguar kesyon tou sou Messenger Facebook la pou nenpòt dout ou genyen, e y ap reponn ou dirèkteman.