Caawinta caafimaadka

Dhammaan magangalyo-doonka iyo qaxootiga waxay heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah oo jaban oo laga helo Xarunta Caafimaadka Bulshada ee degaankaaga (PUSKESMAS) oo ay maamusho Dowladda Indonesia. Kharash kasta oo ka yimaada isticmaalka adeegan waa in ay bixiyaan qaxootiga ama magangalyo-doonka laftooda.

UNHCR Indonesia waxay bixisaa gargaar caafimaad oo toos ah in kastoo Church World Service (CWS), si kastaba ha ahaatee kaliya xaaladaha degdegga ah iyo nafta halis gelinaya ee u baahan in loo gudbiyo takhasusle iyo isbitaal dhigid. Kharashyada la daboolay waxay ku xiran yihiin shuruudaha u-qalmitaanka CWS ma daboosho dhammaan kharashyada daawaynta. Fadlan hubi inaad la tashato CWS ka hor intaadan booqan takhtarka takhasuska leh ama isbitaalka si aad u hubiso in daawaynta ay iyagu daboolayaan.

Waxaad kala xidhiidhi kartaa CWS Health Hotline wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan:  +62 811 8161 511


Related information

<< Back to Indonesia homepage >> Select another country on our Help page