Adeegyada lagu bixiyo Indonesia

Adeegyada qaar ayaa si ku meel gaar ah loo heli karin xannibaadaha Coronavirus (COVID-19) awgeed. Fadlan ogow in dhammaan xafiisyada UNHCR Indonesia ay hadda xiran yihiin oo adeegyada ama xiriirka qaarkood lagu sameyn doono meel ka baxsan xafiiska.

Fadlan sidoo kale ogow in adeegyada soo socda ay heli karaan oo keliya qaxootiga iyo magangelyo-doonka ee ku nool meel ka baxsan Xarumaha Hoyga IOM. Haddii aad ku sugan tahay xarunta IOM, fadlan kala tasho fursadaha kala duwan ee aad heli karto.


Related information

<< Back to Indonesia homepage
>> Select another country on our Help page