خدمات صحی

تمامی پناهجویان و پناهندگان به مراقبت های بهداشتی اولیه کم هزینه  موجود در مرکز بهداشت محلی (پوسکسماس) که تحت مدیریت  دولت اندونزی میباشد دسترسی دارند و تمام هزینه های استفاده از این مرکز به عهده خود  پناهندگان یا پناهجویان میباشد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اندونزی از طریق سی دابلیو اس   (CWS) یا سرویس جهانی کلیسا به صورت مستقیم خدمات بهداشتی ارایه میدهد ولیکن تنها در مواقع اضطراری که خطر مرگ  ویا نیاز به متخصص و بستری شدن وجود دارد.  هزینه های تحت پوشش بستگی به معیارهای واجد شرایط بودن دارد و سی دابلیو اس تمام هزینه های درمانی را تقبل نمیکند. قابل یادآوری است که قبل از معاینه توسط پزشک متخصص و یا رفتن به بیمارستان با سی دابلیو اس درمورد پرداخت هزینه ها مشاوره کنید.

شما میتوانید از طریق شماره تلفن زیر با سی دابلیو اس تماس حاصل بفرمایید: 📞 +62 811 8161 511


اطلاعات مرتبط:

<< Back to Indonesia homepage برگشت به صفحه اصلی اندونزی >> Select another country on our Help page انتخاب کشور دیگر در صفحه کمک