تعیین وضعیت پناهنده‌گی

مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده‌گی یکی از بخش های روند طی مراحل پرونده ها در سازمان UNHCR میباشد که طی آن مشخص میگردد تا به عنوان پناهنده از حمایت بین المللی برخوردار خواهید شد ویا خیر. به اساس مقرره شماره 125 سال 2016 ریاست جمهوری اندونزی، هیچ نوع رفتار متفاوت حمایوی در قبال پناهنده‌گان و پناهجویان وجود ندارد. مطابق به این مقرره، همه بطور یکسان شامل مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده‌گی نمیگردد. در صورت موجودیت  یک فرصت برای راه حل های جامع و یا اینکه سازمان به معلومات بیشتر در مورد جنبه های معین پرونده شما نیاز داشته باشد، موضوع به اطلاع پناهجویان رسانیده خواهد شد. در عین حال، تمام ابعاد و جنبه های پناهجویان مانند پناهندگان در نظر گرفته میشود. هر زمانیکه پرونده شما برای مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده‌گی تنظیم گردد، کارمندان ما با شما تماس خواهند کرد.

معلومات برای پناهنده‌گان در مورد روند تعیین وضعیت پناهنده‌گی در جریان شیوع ویروس کرونا

به هدف محافظت صحی از پناهنده‌گان و کارمندان سازمان UNHCR و همچنان با درنظرداشت نیازمندی رعایت فاصله اجتماعی که از جانب دولت اندونزی مقرر گردیده است، تعداد کثیری از خدمات سازمان UNHCR بطور غیر حضوری با استفاده از تلفون ارائه میگردد.

  • فعلاً،  دفاتر سازمان UNHCR باز نبوده و اکثریت فعالیت های تعیین وضعیت پناهنده‌گی بطور غیر حضوری با استفاده از تلفون ارائه میگردد.
  • بعد از باز شدن  دفا تر، به منظور رعایت فاصله اجتماعی، تنها متقاضیانی که برای شان وعده ملاقات داده شده است، مراجعه خواهند کرد
  • بعد از باز شدن  دفاتر  و همچنان در شرایط استثنایی  از پناهنده گان تقاضا خواهد شد تا صرفا  بر اساس وعده ملاقات به دفتر مراجعه نمایند. تعداد ملاقات های روزانه جهت رعایت قوانین محاسبه میگردد.

مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده‌گی چگونه برگذار میگردد؟

مطابق به مراحل ذیل:

برای فعلاً، سازمان UNHCR تنها مصاحبه های تعیین وضعیت پناهنده‌گی را بطور غیر حضوری برگزار میکند. این در حالی است که حفظ حریم خصوصی متقاضیان و دسترسی ایشان به انترنت از جانب UNHCR در نظر گرفته می‌شود. مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده‌گی بطور غیر حضوری عمدتاً با استفاده از تلفون عادی از جانب UNHCR برگزار میگردد و به وتسآپ و ابزار های مشابه مطابق به ضرورت مراجعه خواهد گردید. در این مصاحبه ها، از شما سوالات پرسیده می‌شود که هویت شما را تصدیق نماید و همچنان در مورد رضایت و موافقت شما با روش مصاحبه غیر حضوری پرسیده خواهد شد.

در مورد جدول زمانی مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد.

در روز مصاحبه، مطمئن شوید که حریم خصوصی شما حفظ بوده و انترنت خوب و سایر موارد لازم برای مصاحبه را در دسترس دارید.

در صورتیکه با مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده‌گی بطور غیر حضوری احساس راحتی نمی‌کنید و موافقت ندارید، قابل تشویش نیست. هیچ نوع تاثیر و پیامد منفی بالای روند تعیین وضعیت پناهنده‌گی شما ندارد. هر زمانیکه بتوانیم شما را در دفتر بپذیریم، مصاحبه شما را تنظیم خواهیم کرد.

اگر شما قبل از مصاحبه احساس خوب ندارید، لطفاً هرچه عاجل ما را در جریان قرار دهید تا بتوانیم مصاحبه شما را در یک وقت دیگر تنظیم نمائیم.

برای درخواست های اسپانسر خصوصی چه نوع کمک از جانب UNHCR صورت میگیرد؟

سازمان UNHCR مقیم اندونزی پناهنده‌گان و پناهجویان که دارای اسپانسر خصوصی میباشند را با مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده‌گی و/یا با تهیه نمودن نامه تأییدیه حمایت می‌نماید. به منظور واجد شرایط بودن به تعیین وضعیت پناهنده‌گی برای اسپانسر خصوصی، شما باید اسناد و مدارک مربوطه که نشان دهد شما شامل درخواست اسپانسر خصوصی می‌باشید را ارسال کنید. لطفاً یک ایمیل به آدرس [email protected] ارسال نمایید و یا با استفاده از فورم https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM  معلومات مختصر در مورد درخواست تان برای تعیین وضعیت پناهنده‌‌گی از طریق اسپانسر خصوصی  ارائه نمایید.

به منظور درخواست نامه تاییدیه، شما میتوانید به آدرس ایمیل فوق و یا با استفاده از فورم https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM  درخواست خود را ارسال کنید.

آیا میتوانم به نتیجه مصاحبه ام اعتراض کنم؟

در صورتیکه درخواست پناهنده‌گی شما رد گردیده باشد، شما میتوانید اعتراض خویش را ذریعه فرم درخواست تجدید نظر (استیناف) که در زمان اعلان نتیجه مصاحبه شما برای تان داده میشود، در مدت زمانی که در نامه ابلاغیه تان ذکر شده است ارسال کنید.

درخواست شما از جانب دفتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز به مصاحبه با شما تماس خواهیم گرفت.

برای ارسال درخواست خویش، به آدرس [email protected] یک ایمیل ارسال کنید و یا ذریعه فرم https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM با ذکر نمودن شماره پرونده تان، نام تان، اطلاعاتی که میخواهید درخواست استیناف یا نجدید نظر بدهید و فرم درخواستی تکمیل شده ارائه نمایید.

در صورتیکه درخواست تجدید نظر من رد گردد، میتوانم پرونده خود را دوباره باز کنم؟

هرگاه درخواست تجدید نظر شما رد گردیده باشد، پرونده شما بسته میشود. حق بازگشائی پرونده وجود ندارد. بازگشائی پرونده ها در زمینه های استثنائی امکان پذیر می‌باشد و سازمان UNHCR به تمام درخواست ها پاسخگو نمی‌باشد.

درخواست کتبی به منظور بازگشائی یک پرونده بسته میتواند ذریعه یک ایمل به آدرس [email protected] صورت گیرد و یا با استفاده از فورم https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM با ذکر نمودن شماره پرونده تان، نام تان و درخواست بازگشائی ارائه نمایید. پرونده شما بسته است مگر اینکه برایتان از بازگشائی آن اطلاع داده شود.


معلومات مرتبط << Back to Indonesia homepage برگشت به صفحه اصلی اندونزی >> Select another country on our Help page کشور دیگری را از صفحه کمک ما انتخاب کنید