الحاق خانواده

کشورهای مختلف طرح ها و رویه های مختلفی برای الحاق  خانواده دارند. اگر عضوی از خانواده شما ساکن کشور  سومی است که شما می خواهید آنجا به هم برسید، لطفا در مورد روند الحاق خانواده  آن کشور اطلاعات  کسب کنید. به طور معمول این اطلاعات را می توان از وب سایت وزارت کشور(داخله) آن کشور به دست آورد. گاهی سازمان های دیگر مانند صلیب سرخ نیز اطلاعات مفیدی ارائه می دهند. لطفا توجه داشته باشید که طرح های الحاق خانواده اغلب بسیار پیچیده هستند، و الزامات و شرایط سخت گیرانه ای دارند.به عنوان مثال، شما باید یا همسر فردی و یا  فرزند  زیر سن  خانواده خود باشید، و اینکه فرد ساکن کشور سوم بعد از مدت زمان مشخصی پس از اعطای یک وضعیت قانونی ( مانند پناهنده نیازمند به حمایت بین المللی ) میتواند ارایه درخواست کند ، و اینکه عضو خانواده شما باید ثابت کند که توانایی مالی برای مراقبت از شما را دارد. باید اطلاع داشته باشید که این قواننین برای هر کشور متفاوت میباشد. این مسئولیت شما و عضو خانواده شماست که درباره قوانین خاص طرح الحاق خانواده کشور سوم مورد نظرمعلومات داشته باشید و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اندونزی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد. برای به دست آوردن به  اطلاعات مفید میتوانید به  صفحه راهنما در مورد سایر کشورها رجوع کنید. مشاوره با حقوق دان حرفه ای در زمینه قانون مهاجرت کشور سوم میتواند بسیار مفید باشد، و  عضو خانواده شما که در کشور سوم اقامت دارد خوب است در صورت امکان، کمک حقوقی جستجو نماید.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اندونزی ممکن است بتواند به شما  در تهیه اسناد و مدارک در اندونزی  و همچنین در تهیه مجوز خروج کمک کند و همچنین ترتیب خروج  شما را نیز میدهد. برای دریافت بیشتر کمک به آدرس زیر پیغام بفرستید. [email protected] 


اطلاعات مرتبط

<< Back to Indonesia homepage برگشت به صفحه اصلی کشور اندونزی >> Select another country on our Help page انتخاب کشوری دیگر از صفحه دریافت کمک