اسکان مجدد و گزینه های دیگر برای آینده

پناهندگان و بیجا شدهگان دیگر میتوانند از طریقه های مختلف بصورت قانونی به کشور دیگری بروند. این میتواند از طریق اسکان مجدد باشد ویا هم از طریقه های دیگر که آنرا مسیر های تکمیلی مینامیم. گزینه های موجود بستگی به کشوری دارد که  بیجاشده گان  قصد رفتن به آن را دارند   و شرایط آن نظر به کشور فرق میکند. در صورت وجود امنیت ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنین می تواند به شما در بازگشت به کشور و خانه خود کمک کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر رو هر کدام از گزینه ها کلیک کنید


اطلاعات مرتبط

<< Back to Indonesia homepageبرگشت به صفحه اصلی کشور اندونزی >> Select another country on our Help pageانتخاب کشوری دیگر از صفحه دریافت کمک