خوش آمدید

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Indonesia -

به وب سایت کمک اندونزی که توسط نمایندگی پناهنده گان ملل متحد اداره میگردد، خوش آمدید. پناهجویان و پناهنده گان ثبت شده در سازمان ملل مقیم اندونزی میتوانند از خدمات معین این سازمان و دفاتر همکار آن مستفید شوند. همچنان، می توانید در مورد خدماتی که دولت اندونزی  ارائه میکند یا پناهندگان حق دسترسی به آن ها را دارند معلومات حاصل نمایید

:در مورد ثبت نام، اسکان مجدد، حمایت حقوقی و سایر خدمات قابل دسترس معلومات حاصل کنید

پناهنده گی در اندونزی

ثبت نام با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

تعیین وضعیت پناهنده گی

کمک های صحی و بهداشتی

کمک های آموزشی

کمک برای قربانیان خشونت

اسکان مجدد و سایر گزینه ها (اتحاد مجدد خانواده، فرصت های تحصیلی و سایر)

کمک حقوقی

معلومات در مورد ویروس کرونا (کووید 19)

گزارش تخلف مرتبط با کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهندگان

معلومات برای اتباع افغان

معلومات این وب سایت به طور مداوم به‌روز میگردد