Sèvis itil yo

Atravè patenarya li ak Sosyete Ebre pou Ede Imigran yo (HIAS), UNHCR bay sipò ak demandè dazil yo ak refijye yo nan nò ak lès Karayib la, tankou:  

 • Edikasyon ak fòmasyon pwofesyonèl
  • Kou lang anglè 
  • Fòmasyon pwofesyonèl 
  • Fòmasyon de baz sou jesyon finansyè
 • Sante mantal ak sipò sikososyal
  • Èd sikososyal pèsonalize
  • Sikoterapi an gwoup

➡️ Pou plis enfòmasyon sou sèvis ki anlè a yo, tanpri kontakte UNHCR nan  [email protected] akonpaye ak non ou, enfòmasyon sou anrejistreman azil ou a, nimewo kontak ou ak sèvis ou enterese ak li a.

 •  Nou pral kontakte ou nan 7 jou ouvrab epi sipòte ou nan idantifye sèvis ki pi apropriye a pou ou.

➡️ Si ou pa anrejistre ak UNHCR oswa/oubyen Gouvènman peyi w ap chèche azil ladan an, silvouplè kòmanse pa [gade paj nou an sou kijan pou ou aplike pou azil la]  see our page on how to seek asylum. 


Enfòmasyon ki lye