Deklarasyon kwape-retounen pou Ayiti


Nan dat 20 Mas 2024, Ajans Nasyonzini pou Refijye (UNHCR, an anglè) te pibliye Konsiderasyon Pwoteksyon Entènasyonal konsènan Moun k ap Kouri kite Ayiti, ki disponib an Angle la a.

Nan dat 3 Novanm 2022, Ajans Nasyonzini pou Refijye (UNHCR, an anglè) te pibliye yon deklarasyon kwape-retounen pou Ayiti, ki mande pou tout eta yo sispann ak retounen fòse moun ale an Ayiti. Ou ka jwenn deklarasyon an la a.

Gen lòt òganis Nasyonzini ki te pibliye deklarasyon konsènan kondisyon ann Ayiti yo, ladan yo gen sa yo mansyone anba a:

  • Deklarasyon entè-ajans Nasyonzini (30 Septanm 2021), ki disponib la a.
  • Deklarasyon Biwo Komisyonè Prensipal pou Dwa Moun (OHCHR, an anglè) sou vyolans gang yo (14 Oktòb 2022), ki disponib la a.
  • Deklarasyon òganis trete Komite Nasyonzini pou Dwa Timoun (CRC, an anglè) (1 Novanm 2022), ki disponib la a.
  • Deklarasyon Biwo Komisyonè Prensipal pou Dwa Moun (OHCHR, an anglè) (3 Novanm 2022), ki disponib la a.
  • Deklarasyon Komisyonè Prensipal pou Dwa Moun sou depòtasyon an Ayiti pa Repiblik Dominikèn (10 Novanm 2022), ki disponib la a.

Y ap pataje plis enfòmasyon lè yo disponib.