Kesyon ki poze souvan yo

Èske UNHCR ka re-enstale mwen nan yon lòt peyi?

Desizyon ki gen pou wè ak si yon moun pral konsidere pou re-enstalasyon depann de peyi ki vle re-enstalasyon an epi li pa depann de UNHCR.

Gen moun yo rekonèt yo kòm refijye ki kapab konsidere pou re-enstalasyon nan yon lòt peyi. Re-enstalasyon disponib sèlman nan kèk sikonstans ak pou refijye ki pi vilnerab yo. Se sèlman yon pousantaj tou piti refijye yo ki kapab konsidere pou re-enstalasyon.

Mwen se yon refijye oubyen demandè dazil ki bezwen èd nan Etazini, kijan UNHCR ka ede mwen?

Si ou se yon refijye oswa demandè dazil ki bezwen èd nan Etazini, tanpri konsilte paj Help USA a ak sit Resous Azil yo pou enfòmasyon ak resous yo.

Moun ki pa Etazini ki ap chèche pou yon moun ki Etazini nan moman an kapab itilize resous sa yo tou.

Èske UNHCR kapab ede mwen ale nan yon lòt peyi tankou Etazini, Kanada, oubyen Ostrali?

Non. UNHCR pa kapab ede ou vwayaje nan lòt peyi yo sof si ou se yon refijye ki te apwouve pou re-enstalasyon. Si ou pa apwouve pou re-enstalasyon, ou rete yon refijye nan peyi azil la.

Mwen se yon sitwayen yon peyi nan Karayib la e mwen bezwen kite li pou sekirite mwen. Èske UNHCR ka ede mwen kite peyi orijin mwen?

Non. UNHCR pa kapab ede demandè dazil pou kite peyi orijin yo.

Èske UNHCR ka ede mwen ak lojman?

Non. UNHCR pa bay lojman oswa chèltè pou demandè dazil oswa refijye yo nan Karayib la.

Si w ap reklame asistans pou w ka jwenn chèltè oswa lòt resous, tanpri kontakte nou pa email nan ([email protected]) epi nou pral founi ou enfòmasyon sou òganizasyon lokal ki disponib yo oswa resous ki kapab reponn pi byen ak bezwen lojman oswa chèltè ou yo.

Èske UNHCR pral ban mwen rezidans?

Non. UNHCR pa jwe oken wòl nan bay rezidans. Rezidans emèt pa gouvènman peyi ou ladan an. Ou dwe respekte pwosedi nasyonal ki an plas yo pou ou aplike pou rezidans epi fè suivi dirèkteman ak otorite konsène yo.

Mwen se yon demandè dazil/refijye ki detni, èske UNHCR ka ede m?

Si ou nan prizon oswa lapolis kenbe ou an detansyon, ou ka aplike pou azil nan prizon, sant detansyon/batiman oswa komisarya polis kote yo fèmen ou a. Detansyon ak prizon senpleman akòz w ap chèche azil pa otorize nan estanda dwa entènasyonal yo. Sepandan, ou dwe respekte lwa nasyonal tèritwa oswa peyi ou ladan an. Si ou vyole lalwa sa ka lakòz ou kondane, kèlkeswa estati w nan peyi a.

Si ou se yon refijye oswa demandè dazil nan detansyon e ou bezwen asistans, ou ka voye yon email bay UNHCR nan [email protected].


Enfòmasyon ki lye