Médecins Sans Frontières (MSF)

የጥበቃ አገልግሎቶች

በስርዓተ-ፆታ ላይ የተመሰረተ የአደጋ ጊዜ ጉዳዮች

ኤምኤስኤፍ የፆታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሰዎች የህክምና እና የስነ-ልቦና እንክብካቤ ይሰጣል። አስገድዶ መድፈር የድንገተኛ ህክምና ነው። እርስዎ ወይም የሚያውቁት ሰው ወሲባዊ ጥቃት ካጋጠመዎት በ 72 ሰዓታት ውስጥ (3 ቀናት) ውስጥ ይደውሉ በጣም አስፈላጊ የሆነ የህይወት አድን ድጋፍ እድልን ይጨምሩ። ኤምኤስኤፍ በአሰቃቂ ሁኔታ ለተጎዱ ሰዎች የህክምና፣ የአካል እና የስነ-ልቦና ማገገሚያዎችን ያቀርባል። የቡድን ድጋፍ አገልግሎቶችም አሉ።

24/7 ስልክ፡ 01117083502
አድራሻ፡ ህንፃ ቁጥር 2 ጎዳና 161 ማዲ
ለቀጠሮ በስልክ ቁጥር 01012159162 እና 01111483267 ይደውሉ።

የጤና አገልግሎቶች

የጤና ክሊኒኮች
24/7 ስልክ፡ 01117083502

ሳይኮሶሻል አገልግሎቶች

የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች
የስልክ መስመር፡ 01117083502