اگر 18 سال دارید، شریک زندگی شما به سن قانونی رسیده است و در کنار او احساس امنیت نمی کنید، این اطلاعات برای شما مهم است

به یاد داشته باشید! هیچ کس نمی تواند شما را مجبور به ماندن در رابطه‌ای کند که نمی‌خواهید در آن باشید.
اگر فردی که همراه شما است، نوعی خشونت علیه شما اعمال می کند، از جمله شریک زندگی شما (حتی اگر پیوند خود را قانونی کرده اید)، می توانید با ​​911 تماس بگیرید، یا می توانید از سازمان حمایت از قربانیان خشونت جنسی در منطقه خود کمک بخواهید.

برای اطلاعات بیشتر وارد این لینک شوید.