من زیر 18 سال سن دارم و به تازگی وارد اکوادور شده ام، چه چیزی باید بدانم؟

اگر کودک یا نوجوان هستید و به تنهایی یا با بستگان یا دوستانتان سفر می کنید، هیچکس نمی تواند شما را به خاطر سفر نکردن با والدینتان دستگیر کند.
هنگامی که به مرز رسیدید، به کارکنان مهاجرت بگویید که با والدین خود سفر نمی کنید و باید با یک فرد از  وزارت شمول اقتصادی و اجتماعی ( MIES) تماس بگیرید.
در اکوادور، MIES مقام مسئول حفاظت از کودکان و نوجوانان است. ملیت، وضعیت مهاجرت و داشتن یا نداشتن مدارک مهم نیست.
وقتی با فردی از MIES صحبت می کنید، می توانید انتخاب کنید که با یک زن  یا یک مرد از  MIES صحبت کنید. شما حق دارید احساس امنیت کنید.
در مرز افرادی هستند که قول می دهند به شما کمک کنند تا از  گذرگاه های غیر رسمی عبور کنید. قبول نکنید! شما در معرض خطر از دست دادن امنیت، چمدان، پول، اسناد و مدارک خود هستید و ممکن است قربانی سوء استفاده جنسی شوید.

به خانه یا محل افرادی که نمی شناسید وارد نشوید، امنیت شما در خطر است. آنها می توانند به شما صدمه بزنند.