چگونه می توانم مطلع باشم؟

شما می توانید در مورد تمام اقدامات دولتی و محدودیت های تردد، رفتار ایمن، اقدامات پیشگیرانه و غیره در این صفحه اطلاعات کسب کنید: https://coronavirusecuador.com  
برای اطلاعات بیشتر در مورد کووید-19، بستر جهانی آن، روش‌های پیشگیری، پیشرفت در درمان و تحقیقات در مورد ویروس، وب سایت سازمان جهانی بهداشت را بررسی کنید.

به یاد داشته باشید که همیشه از طریق کانال های رسمی اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید!