واکسیناسیون

برای واکسیناسیون دختران و پسران خود، به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی به خانه خود بروید و درخواست کنید که نوزادتان واکسینه شود. شما نیازی به تعین وقت قبلی ندارید، اما مهم است که قبل از رفتن با کودک خود از ساعات کاری مطلع شوید. پس از واکسیناسیون، پرسنل بهداشتی کارتی به شما می دهند که در آن زمان واکسن‌های بعدی را مشخص می‌کند. در اکوادور، همه افراد بدون توجه به ملیت، وضعیت مهاجرت و داشتن یا نداشتن مدارک، حق دسترسی به طرح واکسیناسیون را دارند.

به یاد داشته باشید! خدمات بهداشت عمومی در اکوادور رایگان است.

اگر در سیستم بهداشت و درمان با تبعیض مواجه شدید، می‌توانید با دفتر دادآوری مردمی ( Defensoría del Pueblo) تماس بگیرید.