کنترل‌ مهاجرت

مقامات می‌توانند عملیات کنترل مهاجرت را انجام دهند. اگر در یکی از این عملیات‌ها جریمه شدید و یا حکم خروج داوطلبانه از کشور به شما ابلاغ شد، می توانید از دفتر دادآوری عمومی راهنمایی حقوقی دریافت کنید.

توجه!مطمئن شوید  در زمان خروج از خانه تمام مدارک خود (شناسایی و ویزا، در صورت داشتن آن) را همراه دارید، اگر ماموری از شما درخواست کرد، به ویژه در طول عملیات کنترل مهاجرت، به آنها نشان دهید.