روند بررسی درخواست پذیرش بعنوان پناهنده

درخواست شما مبنی بر پذیرش به عنوان پناهنده یا تقاضای اعطای پناهنگاه موقت بدون توجه به قانونی بودن اقامت شما در قلمرو فدراسیون روسیه، وجود یا عدم وجود اسنادی که هویت شما را تائید می کنند، باید پذیرفته شود. هنگام مراجعه باید تمام مدارک موجود و همچنین 2 قطعه عکس 3.5*4.5 سانتی متری هریکی از اعضای خانواده را تسلیم کرد. در صورت عدم وجود مدرک شناسایی هویتی ، تشریفات تشخیص هویت انجام می شود. اگر در مقطع زمانی مراجعه برای اخذ وضعیت پناهندگی/پناهگاه موقت، نتوانید قانونی بودن اقامت خود در قلمرو فدراسیون روسیه (ویزا/ ثبت میگراسیون/سایر موارد) را تایید کنید، ممکن است مطابق قوانین فدراسیون روسیه مورد مجازات اداری قرار بگیرید.

اگرزبان روسی بلد نیستید، باید مترجم رایگان در اختیار شما قرار گیرد

وضعیت پناهندگی

اداره امور مهاجرت ارگان منطقه ای وزارت امور داخلی  روسیه  پس از وصول درخواست، برگه وصول درخواست پذیرش به حیث پناهنده را به شما ارائه میدهد. سپس آثار انگشت شمارا میگیرند و با شما مصاحبه می کنند. ظرف پنج روز، ارگان منطقه ای  وزارت امور داخلی روسیه باید بررسی اولیه درخواست شما را انجام بدهد و تصمیم بگیرد که آیا آنرا مورد بررسی بیشتر قرار هواهد داد یا خیر – این مرحله بررسی “اساسی” نامیده می شود. بر اساس نتایج بررسی اولیه، گواهی نامه رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش بعنوان پناهنده صادر می شود یا ابلاغیه امتناع از رسیدگی اساسی اعطا می شود. بررسی اساسی درخواست پذیرش بعوان پناهنده شامل مصاحبه های اضافی ، بررسی جامع دلایلی که باعث ترس شما از بازگشت به کشور خود شده است و همچنین تمام جوانب پرونده شما، از جمله وجود استدلالات و اطلاعات در مورد اوضاع کشور شما می شود. گواهی نامه رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش بعنوان پناهنده به مدت 3 (سه) ماه صادر می شود که طی آن باید در مورد درخواست شما تصمیم اتخاذ شود. در موارد نادر، این دوره برای 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در چنین حالت، گواهی نامه رسیدگی اساسی به درخواست پذبرش بعنوان پناهنده باید تمدید شود. این گواهی نامه مدرکی است که هویت شما را تائید و قانونی بودن اقامت شما در قلمرو فدراسیون روسیه را تصدیق می کند.

طی دوره ای که درخواست یا تقاضای شما در حال بررسی است، شما از بازگشت اجباری به کشورتان مصون می باشید. هرگونه تلاش برای اخراج یا دیپورت در این دوره ، نقض جدی قوانین روسیه و کنوانسیون 1951 در باره پناهندگان به شمار می اید.

پس از بررسی پرونده شما، تصمیم در مورد پذیرش به عنوان پناهنده یا امتناع از به پذیرش به عنوان پناهنده اتخاذ خواهد شد. اگر تصمیم مبنی بر پذیرش شما به عنوان پناهنده گرفته شود ، گواهی نامه پناهنده برای شما صادر می شود. وضعیت پناهندگی برای مدت نامحدود اعطا می شود. هر سالی  یک بار برای ثبت نام مجدد باید به بخش مهاجرت سازمان منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه مراجعه کرد.

پناهگاه موقت

شما می توانید چه قبل و چه بعد از درخواست وضعیت پناهندگی ، تقاضای اعطای پناهگاه موقت را تسلیم کنید. تشریفات مذکور همچنین شامل انگشت نگاری و مصاحبه می باشد. هنگام قبول درخواست اعطای پناهگاه موقت ، گواهی نامه رسیدگی به درخواست اعطای  پناهگاه موقت به مدت 3 (سه) ماه صادر می شود، یا تصدیق نامه رسیدگی  اساسی به درخواست پذیرش به عنوان پناهنده اگر قبلاً درخواست پناهدگی نموده اید تمدید می شود. گواهی نامه یا تصدق نامه تمدید شده ، قانونی بودن اقامت شما در قلمرو فدراسیون روسیه را تایید می کند.

پس از بررسی پرونده شما ، در مورد اعطای پناهگاه موقت یا امتناع از اعطای پناهگاه موقت تصمیم گرفته خواهد شد. اگر به شما پناهگاه موقت ارائه شود ، گواهی اعطای پناهگاه موقت که مدرک تائید کننده هویت می باشد برای شما صادر می شود. پناهگاه موقت به مدت حداکثر 1 (یک) سال صادر می شود. شما حق دارید حد اقل یک ماه قبل از پایان مدت اعتبار پناهگاه موقت درخواست تمدید مدت اعتبار آنرا نمائید. در غیر این صورت شما پناهگاه موقت را از دست خواهید داد.

برای دریافت کارت پناهنده یا گواهی اعطای  پناهگاه موقت، باید معاینه پزشکی اجباری را انجام داد.

پناهندگان پذیرفته شده و افرادی که پناهگاه موقت دریافت کرده اند از بازگشت اجباری به کشورشان مصون می باشند.

کروکی تشریفات – وضعیت پناهندگی

• تسلیم درخواست مبنی بر پذیرش به عنوان پناهنده

• بررسی اولیه درخواست پذیرش به عنوان پناهنده – 5 روز

• فیصله مبنی بر امتناع از رسیدگی اساسی

• تجدید نظر در اداره کل امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه

• تجدید نظر در دادگاه

• فصیله منفی اداره کل امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه

• فیصله  مبنی بر وصول درخواست  جهت رسیدگی اساسی

• رسیدگی اساسی – 3 ماه (تمدید به مدت سه ماه)

• تصمیم مبنی بر امتناع از اعطای پناهندگی

• تجدید نظر در اداره کل  امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه

• تجدید نظر در دادگاه

• تصمیم  مبنی بر اعطای پناهندگی

• ارائه کارت پناهندگی

کروکی تشریفات – پناهگاه موقت

• تسلیم درخواست اعطای پناهگاه موقت

• مدت – تا 3 ماه

• فیصله مبنی امتناع از ارائه پناهگاه موقت

• فیصله مبنی بر ارائه پناهگاه موقت

• تجدید نظر در اداره کل امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه

•فیصله منفی اداره کل امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه

• تجدید نظر در دادگاه