تاجیکستان 🇹🇯

آیا شما در جستجوی پناهندگی هستید؟

حکومت جمهوری تاجیکستان مسئول کمک به افرادی است که وارد آن کشور می شوند و درخواست پناهندگی می کنند.

اگر شما بخواهید درخواست پناهندگی کنید، می توانید درخواست خود را به شعبۀ شهروندی و کار با مهاجرین در بخش ثبت گذرنامه (پاسپورت)  وزارت امور داخله ارائه نمایید. شما باید درخواست خود را در طول 1 ماه از زمان ورود به تاجیکستان ارائه نمایید. شما می توانید درخواست خود را تسلیم کنید یا توسط آدرس ذیل با آنها در تماس شوید:

⬅️ شهر دوشنبه:  

شعبۀ شهروندی و کار با گریزه ها

 • آدرس: شهر دوشنبه، کوچۀ آبای، عمارت 2
 • تلفون:📞 +992 37 223 3311; +992 37 233 3112

⬅️ شهر خجند:

خدمات شناسنامه وی و بقیدگیری

 • آدرس: شهر خجند، کوچۀ فردوسی، عمارت 121
 • تلفون:📞 +992 34 226 7280; +992 92 843 0000

خدمات در تاجیکستان

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان با همکاران غیردولتی محلی برای کمک به پناهجویان و پناهندگان همکاری می کند.  می توانید مستقیماً با همکاران ما تماس بگیرید یا از آنها دیدن کنید:

کمک حقوقی

جهت مشاوره حقوقی از طریق ذیل تماس بگیرید:

سازمان غیردولتی) انسان و عدالت)

 • آدرس: شهر دوشنبه، کوچۀ دهلوی، عمارت 44
 • ساعات کاری: 09.00 صبح تا 17.00 شام
 • تلفون:📞 +992 37 885 2040; 📞 +992 91 931 5816

کمک اجتماعی

به خاطر کمک اجتماعی تماس بگیرید با:

سازمان غیردولتی پناهندگان، کودکان و شهروندان آسیب پذیر (RCVC)

⬅️ شهر دوشنبه

 • آدرس: شهر دوشنبه، کوچۀ دهلوی، عمارت 44
 • ساعات کاری: 09.00 صبح تا 17.00 شام
 • تلفون:📞 +992 55 555 1208

⬅️شهر خجند

 • آدرس: شهر دوشنبه، کوچه ی اسماعیل سامانی، عمارت 203 B
 • ساعات کاری: 09.00 صبح تا 17.00 شام
 • تلفون:📞 +992 55 555 1208

⬅️شهر وحدت

 • آدرس: ۳۵، ۲۰ -سولگی استقلالیت
 • ساعات کاری: 09.00 صبح تا 17.00 شام
 • تلفون:📞 +992 55 555 1263

دفتر ملی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

 • آدرس: شهر دوشنبه، کوچه ی عینی، عمارت 39
 • ساعات کاری: 08.30 صبح تا 17.00 شام
 • تلفون:📞 +992 44 600 5596; +992 44 600 5597; +992 44 600 5600; +992 44 600 5601
 • تلفون عاجل:📞 +992 90 001 3839
 • پوست الکترونیکی[email protected]

اطلاعات مربوطه

<< بازگشت به صفحه اصلی آسیای مرکزی

>> کشور دیگری را در صفحه کمک (Help) انتخاب کنید