ازبکستان 🇺🇿

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ازبکستان دفتر ندارد. دفتر منطقه وی در شهر آلماتی قزاقستان مسئول حمایت بیجا شدگان اجباری و مردمان بی تابعیت در ازبکستان می باشد.

شما می توانید توسط معلومات ذیل با ما در تماس شوید:

پوست الکترونیکی: [email protected]

تلفون عاجل:📞 +7 701 951 2343


اطلاعات مربوطه

<< بازگشت به صفحه اصلی آسیای مرکزی >> کشور دیگری را در صفحه کمک (Help) انتخاب کنید