قرقیزستان 🇰🇬

آیا شما در جستجوی پناهندگی هستید؟

حکومت جمهوری قرقیزستان مسئول ثبت نام پناهجویان و تعیین وضعیت پناهندگی است. دیپارتمنت کار با کیرلمن (عودت کننده به قرقیزستان) و پناهندگان وزارت صحت عامه و توسعۀ اجتماعی نهاد دولتی است که این امر را مدیریت می کند. اگر می خواهید برای پناهندگی اقدام کنید، لطفاً از طریق آدرس ها و شماره های ذیل با آنها تماس بگیرید:

دیپارتمنت کار با کیرلمن و پناهندگان وزارت صحت عامه و توسعۀ اجتماعی

 • آدرس: شهر بیشکیک، کوچه ی تونوستانوا، عمارت 215
 • تلفون:📞 +996 31 262 1393
 • ایمیل: [email protected]

خدمات در جمهوری قرقیزستان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان های همکار آن می تواند مشاوره حقوقی راجع به طرزالعمل پناهجویی در جمهوری قرقیزستان ارایه کنند. راه های  تماس با سازمان های همکار در پایان ارائه شده است:

دفتر ملی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

 • آدرس: شهر بیشکیک، کوچه ی چوی، عمارت 160
 • تلفون:📞 +996 (312) 61 1264 / 65
 • تلفون عاجل:📞 +996 (770) 88 0214
 • ایمیل: [email protected]

سازمان غیردولتی کلینیک حقوقی به نام عدالت

 • آدرس: شهر بیشکیک، کوچه ی امیدعلی اوا، عمارت 39
 • تلفون:📞 +996 (312) 65 3513
 • تلفون عاجل:📞 +996 (701) 65 3513
 • ایمیل: [email protected]
 • وبسایت: www.adilet.kg

اطلاعات مربوطه

<< بازگشت به صفحه اصلی آسیای مرکزی >> کشور دیگری را در صفحه کمک (Help) انتخاب کنید