ترکمنستان 🇹🇲

آیا شما در جستجوی پناهندگی هستید؟

حکومت جمهوری ترکمنستان مسئول ثبت نام پناهجویان و تعیین وضعیت پناهندگی است. اداره ی دولتی مهاجرت، نهاد دولتی است که این امر را مدیریت می کند. اگر می خواهید برای پناهندگی اقدام کنید، لطفاً به نزدیک ترین دفتر به محل بود و باش تان مراجعه کنید:

⬅️ عشق آباد

 • آدرس: 🏢 شهر عشق آباد، کوچۀ بی طرف ترکمنستان، عمارت 18
 • تلفون:📞 +993 12 38 0011

⬅️ ولایت مرو

 • آدرس: 🏢 شهر مرو، کوچۀ ملانپس، عمارت 9
 • تلفون:📞 +993 52 26 0291

⬅️ ولایت لبپ

 • آدرس: 🏢 ولوسوالی چردژیو، گنگشلیک بویربپ، قریۀ خواجه میرسن، کوچۀ سیحون، عمارت 2
 • تلفون:📞 +993 42 22 0810

⬅️ ولایت اخل

 • آدرس: 🏢 ولوسوالی آق بوغدای، شهر آنای، کوچۀ ولکوف، عمارت 16
 • تلفون:📞 +993 13 73 3184
 • آدرس: 🏢 شهر بلکن آباد، کوچۀ آنایوف، عمارت 42، آپارتمان 146
 • تلفون:📞 +993 22 26 0527

⬅️ ولایت داشاگوز

 • آدرس: 🏢 شهر داشاگوز، کوچۀ الخوارزمی، عمارت 20
 • تلفون:📞 +993 32 25 5829

خدمات در ترکمنستان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان های همکار آن می تواند راجع به طرزالعمل پناهجویی در جمهوری ترکمنستان مشاورۀ حقوقی ارائه کند.  شما می توانید از طریق آدرس ذیل با آنها در تماس شوید:

جمعیت هلال احمر ترکمنستان

 • آدرس:عشق آباد، سرک ۱۱۶/۱ ۲۰۲۲
 • تلفون:📞 +993 12 93 1750
 • ایمیل: [email protected]

سازمان غیردولتی کیک آکره

 • آدرس: 🏢 شهر عشق آباد، کوچۀ ترکمن باشی، عمارت 83
 • تلفون:📞 +993 12 22 9389; +993 12 22 8185
 • ایمیل[email protected]

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکمنستان دفتر ندارد. دفتر پوشش دهندۀ چند کشور در شهر آلماتی قزاقستان از پناهجویان و پناهندگان در ترکمنستان حمایت می کند.  شما می توانید توسط معلومات ذیل با ما در تماس شوید:


اطلاعات مربوطه

<< بازگشت به صفحه اصلی آسیای مرکزی >> کشور دیگری را در صفحه کمک (Help) انتخاب کنید