Québec

PRAIDA

Pwogram Rejyonal pou Enstalasyon ak Entegrasyon Moun k ap Chèche Azil (PRAIDA) bay sipò pou moun ki fè demann azil ak enfòmasyon pou ede w navige pwosesis demann azil ou nan Quebec. Epitou, yo ofri sèvis sante, sèvis sosyal, ak abri tanporè.

Biwo Èd Legal nan lwa imigrasyon

Avoka èd legal ak imigrasyon ka ede w avèk demann azil ou a oswa ba w konsèy legal. Èd legal se yon sèvis legal gouvènman an ofri bay moun ki satisfè sèten kritè kalifikasyon finansye epi ki aplike pou sèvis la. Yo bay èd legal gratis oswa avèk yon kontribisyon moun ki resevwa sèvis la bay.

Sèvis referans Barreau de Montréal

Òganizasyon sa a pral sijere yon avoka ou ka kontakte pou jwenn èd nan Monreyal.

  • Telefòn: +1-514 866-2490
  • Imel: [email protected]
  • Lè yo ouvè: lendi a vandredi soti 9:00 nan maten rive 4:00 nan aprèmidi.

YMCA Residence

Rezidans YMCA a bay moun k ap chèche azil yo lojman pou ijans tanporè lè PRAIDA refere yo. Se yon pwogram rejyonal pou akèy ak entegrasyon moun k ap chèche azil yo. Gen plizyè sèvis kominotè, sesyon enfòmasyon ak aktivite ki disponib pandan tan w pase nan Rezidans YMCA a pou akeyi w ak sipòte w.

  • Telefòn: +1-514 932-5353


Epitou tanpri vizite sit entènèt gouvènman Quebec ak Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) yo konsènan sèvis ki disponib pou moun k ap chèche azil, epi konsilte gid Welcome Collective prepare a.