Akèy

UNHCR Canada - Ede pou refijye ak moun k ap chèche azil la

Si w ap kouri kite peyi w paske ou pè pèsikisyon oswa paske lavi w an danje, ou ka aplike pou azil o Kanada. Si yo ba w azil, ou ka resevwa estati kòm refijye ak dwa pou rete. Pou fè demann azil, ou dwe prezan fizikman o Kanada oswa w ap chèche antre nan peyi a nan yon pòs antre (ayewopò, fontyè tèrès oswa pò maritim).

Sou sit entènèt sa a, w ap jwenn resous k ap ede w konprann sistèm azil Kanadyen an. 

Sou sit entènèt sa a, w ap jwenn resous k ap ede w konprann sistèm azil Kanadyen an:

Ou dwe itilize enfòmasyon sa yo tankou yon gid; yo pa konsèy legal. Si w gen kesyon, tanpri chèche asistans legal.


Èske ou deyò nan Kanada? Èske w ap chèche èd pou fanmi aletranje? Tanpri chwazi peyi a ou vle enfòmasyon sou paj dakèy HELP UNHCR a oswa kontakte biwo ki pi pre peyi UNHCR ou.