Ontario

Legal Aid Ontario

Legal Aid Ontario peye avoka pou reprezante w nan odyans sou demann azil ou a lè l bay avoka yo sètifika, ki se tankou koupon pou sèvis legal, si w pa ka peye yon avoka nan Ontario. Ou ka pote yon sètifika èd legal bay yon avoka epi itilize l pou “peye” pou sèvis avoka sa a pou yon sèten kantite èdtan.

Canadian Red Cross First Contact Program

Pwogram Premye Kontak Lakwa Wouj Kanada a bay enfòmasyon egzat sou refij ijans, sèvis sosyal, sèvis legal ak sèvis sante, oryantasyon ak enfòmasyon jeneral tankou revizyon wo nivo pwosesis detèminasyon pou azil, Sante Federal Tanporè, asistans legal, sistèm refij la, sèvis sosyal, kou anglè, pèmi travay ak plis ankò, epi li bay enfòmasyon sou telefòn 24/7 ak rekòmandasyon pou sèvis, li konsantre sitou sou bay rekòmandasyon pou aprè biwo fèmen pou moun ki fèk vini k ap mande azil.

  • Telefòn:
    • 416-480-2500 options 1 & 1
    • Toll-Free: 1-866-902-4993
  • Imel: [email protected]
  • Sit entènèt
  • Adrès : Etobicoke Satellite Branch, 557 Dixon Road, Unit 122 Etobicoke, ON (Dixon Road and Martin Grove Road)
  • Lè yo ouvè: Lendi rive Vandredi, 8am rive 8pm (eksepte jou ferye piblik yo)

YMCA/YWCA Newcomer Information Centre (NIC) nan Ottawa

Anplwaye NIC yo pral eksplike etap enpòtan yo epi ede w pran desizyon sou priyorite w yo. Epitou yo pral ede w kontakte sèvis konsèy ak enstalasyon legal, e ede w jwenn abri oswa enskri pou èd finansye.

Ontario Coalition of Service Providers for Refugee Claimants

Kowalisyon Founisè Sèvis Ontario pou Moun ki Fè Demann Azil yo gen ladan kay ak ajans pou refijye ki travay ak popilasyon vilnerab atravè Sid Ontario ak de nan Etazini.


Tanpri al sou sit entènèt gouvènman Ontario a pou jwenn sèvis ki disponib pou moun k ap chèche azil.