Manitoba

Legal Aid Manitoba

Legal Aid Manitoba bay sèvis legal pou adilt ak jèn ki pa gen gwo lajan nan Manitoba ki kalifye finansyèman epi ki gen yon ka ki byen fonde. Li gen ladan sèvis pou moun k ap chèche azil yo. Yo ka ede w jwenn èd finansye pou peye pou yon avoka reprezante w nan odyans ou devan Komisyon Imigrasyon ak Refijye Kanada (IRB).

Naomi House

Bay lojman ak sipò pou refijye ki fèk rive ak moun k ap chèche azil pou jiska 6 mwa nan vil Winnipeg.


Tanpri vizite tou sit entènèt òganizasyon k ap sèvi Asosyasyon Manitoba pou moun ki fèk vini yo konsènan sèvis ki disponib pou moun k ap chèche azil yo.