British Columbia

Legal Services Society: Legal Aid BC

Legal Services Society (LSS) se yon òganizasyon san objektif pou fè lajan yo kreye pou bay sèvis enfòmasyon, konsèy, ak reprezantasyon legal bay moun ki pa gen gwo lajan, tankou moun k ap chèche azil, nan pwovens Kolonbya Britanik. Yo ka ede w jwenn èd finansye pou peye pou yon avoka reprezante w nan odyans ou an devan Komisyon Imigrasyon ak Refijye Kanada (IRB).

Kinbrace

Kominote Kinbrace la ede moun ki fè demann azil yo avèk lojman, edikasyon, ak sipò. Ou ka konsilte gid Demann Azil Mwen Kinbrace pibliye pou aprann plis sou pwosesis azil la.

Immigration & Refugee Legal Clinic

Klinik Legal Imigrasyon & Refijye a bay konsèy legal ak reprezantasyon, ak sèvis entèpretasyon gratis pou moun ki pa gen gwo lajan atravè BC. Klinik la aji kòm yon filè sekirite pou moun ak fanmi, ki gen ka yo ki pa kouvri oswa ki fasil pou sèvi nan sistèm èd legal tradisyonèl la..


Tanpri vizite tou sit entènèt gouvènman Kolonbia Britanik lan konsènan sèvis ki disponib pou moun k ap chèche azil yo.