روند تجدید نظردر فیصله منفی

اگر از رسیدگی اساسی به درخواست شما ، پذیرش به حیث پناهنده یا اعطای پناهگاه موقت خودداری شود ، شما ابلاغیه در مورد تصمیم اتخاذی را دریافت خواهید کرد. شما همچنین حق دریافت فیصله مستدل با ذکر دلایل رد شدن درخواستتان را دارید که جهت تجدید نظر در آن می توانید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تصمیم مذکور به  مقام بالاتر – اداره کل امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه یا دادگاه مراجعه کنید.

گواهی نامه رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش به عنوان پناهنده و گواهی رسیدگی به درخواست اعطای  پناهگاه موقت ممکن است برای مدت دوره تجدید نظر تمدید شود.

برای تمدید تصدیق یا گواهی نامه، باید اسنادی را ارائه دهید که واقعیت داشتن درخواست تجدید نظر را تأیید می کند. اگر مهلت تجدید نظر را از دست بدهید، اقامت شما در فدراسیون روسیه غیرقانونی تلقی می شود و ممکن است مورد جریمه، بازداشت، اخراج یا دیپورت قرار بگیرید. اگر در هر مرحله ای از تجدید نظر به نفع شما تصمیم گرفته شود، پرونده شما برای بررسی مجدد به ارگان منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه مسترد می شود.