New Brunswick

New Brunswick Refugee Clinic

Sèvis Refijye New Brunswick bay sèvis legal bileng gratis pou moun ki fè demann azil nan New Brunswick ki pa gen mwayen lajan pou peye yon avoka prive. Menm jan an tou, klinik lan ede moun ki arisk ak aplikasyon pou rezidans pèmanan pou rezon imanitè ak konpasyon.