Anti-Fwòd

UNHCR Kanada pa chwazi refijye ki pral reyenstale yo Okanada epi li pa kapab entèvni oswa enfliyanse pwosesis pou detèmine si wi oswa non yo ka konsidere yon moun kòm yon refijye oswa si yon refijye ka reyenstale Okanada. Lè peyi tankou Kanada ofri plas pou reyentegrasyon, lòt biwo UNHCR nan lemond  antye nan peyi azil kote refijye yo ye pral idantifye moun ki sou risk epi soumèt aplikasyon yo nan peyi sa yo pou reyentegrasyon yo. Se Peyi reyentegrasyon yo ki pran desizyon final la pou konnen si wi oswa non yo pral aksepte yon refijye nan peyi yo.

Rete vijilan epi pote rapò pou raketè k ap ofri w èd reyentegrasyon, èd finansye oswa lòt kalite èd, fo dokiman oswa fo reklamasyon pou lajan oswa lòt favè.

Tout sèvis UNHCR yo gratis. Pa fè okenn moun oswa okenn òganizasyon k ap mande w pou peye pou sèvis UNHCR oswa patnè li yo konfyans.

Lyen ki itil: