சித்திரவதை மற்றும் மனஉளைச்சளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சேவைகள்

சித்திரவதை அல்லது அதிர்ச்சி அனுபவித்த ஒரு அகதி மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் பின்னணியில் இருந்த மக்களுக்கு, தகவல், ஆதரவு மற்றும் ஆலோசனை.


ACT (Canberra)

Companion House
Tel: 02 6251 4550
Email: [email protected]
Website: www.companionhouse.org.au
Address: 41 Templeton Street, Cook ACT 2614 (Monday – Friday, 9am – 5pm)


NSW (Sydney)

STARTTS (Service for the Treatment & Rehabilitation of Torture & Trauma Survivors)
Tel: 02 9794 1900
Email: [email protected]
Website: www.startts.org
Address: 152-168 The Horsley Drive, Carramar NSW 2163


Victoria (Melbourne)

Foundation House
Tel: 03 9388 0022
Email: [email protected]
Website: www.foundationhouse.org.au
Address: 4 Gardiner Street, Brunswick VIC 3056


Queensland (Brisbane)

QPASTT (Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma)
Tel: 07 3391 6677
Email: [email protected]
Website: www.qpastt.org.au
Address: 28 Dibley Street, Woolloongabba QLD 4102


Western Australia (Perth)

ASeTTS (Association for Services to Torture and Trauma Survivors)
Tel: 08 9227 2700
Email: [email protected]
Website: www.asetts.org.au
Address: 286 Beaufort Street, Perth WA 6000


South Australia (Adelaide)

STTARS (Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service)
Tel: 08 8206 8900
Email: [email protected]
Website: www.sttars.org.au
Address: 81 Angas St, Adelaide SA 5000


Northern Territory (Darwin)

Melaleuca Refugee Centre
Tel: 08 8985 3311
Email: [email protected]
Website: www.melaleuca.org.au
Address: 24 McLachlan Street, Darwin NT 0800


Tasmania (Hobart)

Phoenix Centre
Tel: 03 6234 9138
Email: [email protected]
Website: www.mrctas.org.au/phoenix-centre
Address: KGV Sport and Community Centre, Level 2/1a Anfield St, Glenorchy TAS 7010