சித்திரவதை மற்றும் மனஉளைச்சளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சேவைகள்

சித்திரவதை அல்லது அதிர்ச்சி அனுபவித்த ஒரு அகதி மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் பின்னணியில் இருந்த மக்களுக்கு, தகவல், ஆதரவு மற்றும் ஆலோசனை.


ACT (Canberra)

Companion House
Tel: 02 6251 4550
Email: [email protected]
Website: www.companionhouse.org.au
Address: 41 Templeton Street, Cook ACT 2614 (Monday – Friday, 9am – 5pm)


NSW (Sydney)

STARTTS (Service for the Treatment & Rehabilitation of Torture & Trauma Survivors)
Tel: 02 9794 1900
Email: [email protected]
Website: www.startts.org
Address: 152-168 The Horsley Drive, Carramar NSW 2163


Victoria (Melbourne)

Foundation House
Tel: 03 9388 0022
Email: [email protected]
Website: www.foundationhouse.org.au
Address: 4 Gardiner Street, Brunswick VIC 3056


Queensland (Brisbane)

QPASTT (Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma)
Tel: 07 3391 6677
Email: [email protected]
Website: www.qpastt.org.au
Address: 28 Dibley Street, Woolloongabba QLD 4102


Western Australia (Perth)

ASeTTS (Association for Services to Torture and Trauma Survivors)
Tel: 08 9227 2700
Email: [email protected]
Website: www.asetts.org.au
Address: 286 Beaufort Street, Perth WA 6000


South Australia (Adelaide)

STTARS (Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service)
Tel: 08 8206 8900
Email: [email protected]
Website: www.sttars.org.au
Address: 81 Angas St, Adelaide SA 5000


Northern Territory (Darwin)

Melaleuca Refugee Centre
Tel: 08 8985 3311
Email: [email protected]
Website: www.melaleuca.org.au
Address: 24 McLachlan Street, Darwin NT 0800


Tasmania (Hobart)

Phoenix Centre
Tel: 03 6234 9138
Email: [email protected]
Website: www.mrctas.org.au/phoenix-centre
Address: KGV Sport and Community Centre, Level 2/1a Anfield St, Glenorchy TAS 7010

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)