இலவச சட்ட உதவி

புகலிடம் மற்றும் அகதிகள் கோருவோருக்கு இலவச குடியேற்ற ஆலோசனை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்.


NSW and ACT (Sydney and Canberra)

Refugee Advice and Casework Service (RACS)
Tel: 02 8355 7227 (Advice on Tuesday, 10am – 11.30am)
Email: [email protected]
Drop-in service: www.racs.org.au

Immigration Advice and Rights Centre (IARC)
Tel: 02 8234 0700 (Advice on Tuesday and Thursday, 2pm – 4pm)
Email: [email protected]
Website: www.iarc.asn.au

Legal Aid NSW
Tel: 1300 888 529
Drop-in services: www.legalaid.nsw.gov.au

Legal Aid ACT
Tel: 1300 654 314 (Monday – Friday, 9am – 5pm)
Email: [email protected]
Drop-in service: legalaidact.org.au


Victoria (Melbourne)

Refugee Legal
Tel: (03) 9413 0100 (Wednesday and Friday, 10am – 2pm)
Email: [email protected]
Website: refugeelegal.org.au

Asylum Seeker Resource Centre (ASRC)
Tel: (03) 9274 9827
Email: [email protected]
Drop-in services: 214-218 Nicholson Street, Footscray (Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 10am – 5pm)
Website: www.asrc.org.au


Queensland (Brisbane)

Refugee and Immigration Legal Service
Tel: (07) 3846 9300
Email: [email protected]
In person services: www.rails.org.au/contact/


Western Australia (Perth)

The Humanitarian Group
Tel: (08) 6148 3600
Email: [email protected]
Drop-in services: thehumanitariangroup.org.au


South Australia (Adelaide)

Australian Refugee Association
Tel: (08) 8354 2951
Email: [email protected]
Drop-in services: www.australianrefugee.org


Tasmania (Launceston)

Migrant Resource Centre – Launceston
Tel: (03) 6332 2211
Email: [email protected]
Website: www.mrcltn.org.au