இலவச சட்ட உதவி

புகலிடம் மற்றும் அகதிகள் கோருவோருக்கு இலவச குடியேற்ற ஆலோசனை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்.


NSW and ACT (Sydney and Canberra)

Refugee Advice and Casework Service (RACS)
Tel: 02 8355 7227 (Advice on Tuesday, 10am – 11.30am)
Email: [email protected]
Drop-in service: www.racs.org.au

Immigration Advice and Rights Centre (IARC)
Tel: 02 8234 0700 (Advice on Tuesday and Thursday, 2pm – 4pm)
Email: [email protected]
Website: www.iarc.asn.au

Legal Aid NSW
Tel: 1300 888 529
Drop-in services: www.legalaid.nsw.gov.au

Legal Aid ACT
Tel: 1300 654 314 (Monday – Friday, 9am – 5pm)
Email: [email protected]
Drop-in service: legalaidact.org.au


Victoria (Melbourne)

Refugee Legal
Tel: (03) 9413 0100 (Wednesday and Friday, 10am – 2pm)
Email: [email protected]
Website: refugeelegal.org.au

Asylum Seeker Resource Centre (ASRC)
Tel: (03) 9274 9827
Email: [email protected]
Drop-in services: 214-218 Nicholson Street, Footscray (Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 10am – 5pm)
Website: www.asrc.org.au


Queensland (Brisbane)

Refugee and Immigration Legal Service
Tel: (07) 3846 9300
Email: [email protected]
In person services: www.rails.org.au/contact/


Western Australia (Perth)

The Humanitarian Group
Tel: (08) 6148 3600
Email: [email protected]
Drop-in services: thehumanitariangroup.org.au


South Australia (Adelaide)

Australian Refugee Association
Tel: (08) 8354 2951
Email: [email protected]
Drop-in services: www.australianrefugee.org


Tasmania (Launceston)

Migrant Resource Centre – Launceston
Tel: (03) 6332 2211
Email: [email protected]
Website: www.mrcltn.org.au

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)