ثبت نام

کمیسيارى مسئوليت  ثبت نام تمامی افراد غیراز شهروندان سوری که دنبال پناهندگی در سوریه هستند ، بعهده مى گيرد.

ثبت نام یک فرآیند داوطلبانه اى است که در اختيارهمۀ افراد بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، نژاد، مذهب، جنسیت یا سن  مى باشد..

در حالى كه نمى توانى به كشور مبدأ خود بخاطر ترس از زندگي يا أمنيت خود برگردى، ومايلى كه حمايت بين المللى را به دست آورى ، أول بايد در كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل ثبت نام كنى.

حمايت بین المللی صرفاً ماهیت بشردوستانه و غیرنظامی دارد، بنابراین اگر در هر اقدام مسلحانه ای شرکت دارید، نمی توانید در كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کنید.

چه كسى مى تواند در كميسارياى سوريه ثبت نام كند؟

کميسارياى عالى پناهندگان تنها آژانسى كه خدمات ثبت نام ودادن أسناد به پناهجويان وپناهندگان در سوريه مى باشد. وأفراد پس از آن مى توانند مجوز اقامت را با مراجعه به مقامات سورى به دست آورند.

 باید در نظر داشته باشید که كميسارياى عالى پناهندگان این وظیفه را به عهدۀ هیچ شخص ثالثی واگذار نمی کند، و تمامی خدمات ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رایگان  مى باشد.

چگونه مى توانم در كميسیارى ثبت نام كنم؟

جهت ثبت نام دركميسيارى بايستى با نزديكترين دفترسازمان ملل به خود تماس گرفته ووقت مصاحبه را تعيين كرد. همچنين باید مارا خبردهى درصورتيكه به مترجم نياز داشته باشيد وچه زبانى يا لهجه اى را ترجيح دهيد. 

کمیسارياى عالى پناهندگان درسوريه دفاترى را در استانهاى دمشق، حلب، طرطوس، حمص وقامشلى دارد . وإطلاعات تماس با هر مركزى اينجا  [ لينك الكترونيكى چگونه مى توان با كميسارياى عالى پناهندگان در سوريه تماس گرفت“] پيدا مى كنيد.

مراحل ثبت نام چگونه پیش می رود؟

در روز وتاريخ معين شده براى ثبت نام ، بايستى شما وتمام أعضاى خانواده و/ يا أفرادى كه سرپرستى آنها رابرعهده داريد وكسانيكه مايل هستى ثبت نام كنى به دفتر كميسيارى حضور داشته باشيد.

ومسايل زيررا فراموش نكنيد :

  • تمامی مدارک مربوط به پرونده خود را در روز مصاحبه به همراه داشته باشید، مانند: گذرنامه ها، کارت شناسائى ملى، گواهى تولد، سند ازدواج، دفترچۀ خانواده وغيره .
  • بیانیۀ کتبی مفصلی را به زبان مورد نظر خود راجع به علت و چگونگی ترک کشور اصلي خود را بیآورید.

هنگام مصاحبه ثبت نام كميسیارى اطلاعات مخصوص خود وخانواده خود وعلتهاى كه باعث شد كشور مبدأ خودرا ترك كنى ونتوانى دوباره به أن برگردى را ثبت مى كند.همينطور ازشما عكس گرفته خواهد شد وداده

هاى بيومتريك شما ( اسكن عنبيه ) را جهت تأييد هويت خود گرفته خواهد شد. شايد كه يك روز كامل در دفتر سپرى كنيد لذا صبور باشيد.

كميسارياى عالى پناهندگان دادهاى بيومتريك مخصوص شما را با هيچ كسى ديگرى به اشتراك نمى گذارد.               

لطفا به موارد زير توجه داشته باشيد : 

  • هنگام ثبت نام باید اطلاعات درست و کاملى را به كميسيارى ارائه دهید. ارائه دادن اطلاعات ناقص یا نادرست ممکن است منجر به رد شدن پرونده شما مى شود.
  • هرشخصى كه ثبت نام مى كند شماره پرونده به دست خواهد آورد. لطفا این شماره را نگه دارید زیرا زمانی که در آینده با کمیساریای عالی پناهندگان تماس بگیرید به آن نیاز خواهید داشت ، و این شماره به ما کمک می کند تا پرونده حاوی اطلاعات شما را سریع پیدا کنیم.
  • به محض اينكه دركميسيارى ثبت نام مى كنيد ، شما وأعضاى خانواده ات كارت شناسائى مخصوص پناهجو را (كه قابل تمديد است) به دست خواهيد آورد.
  • اگر شرایط شخصی شما تغییر کند (مانند وضعيت تأهل، تعداد افراد خانواده ، آدرس ،وغيره.)، بايستى كميسيارى را اطلاع داد تا ملف شما به روزشود ، سپس یک کارت شناسایی جدید دریافت خواهید کرد.
  • جهت تمديد كارت شناسائى خود، با نزديكترين دفتر كميسيارى به خود تماس گرفته ووقت مصاحبه را تعيين كرد همچنين باید مارا خبردهى درصورت نياز به مترجم وچه زبانى يا لهجه اى را بخواهيد.

 

كميسارياى عالى تنها آژانسى كه خدمات ثبت نام وارائه دادن اسناد به پناهجويان وپناهندگان در سورية مى باشد، پس از آن افراد مى توانند مجوز اقامت را ازراه مقامات سورى به دست آورند.  براى شما چگونگى آن را توضيح خواهيم داد.

باید در نظر داشته باشید که كميسارياى عالى پناهندگان این وظیفه را به عهدۀ هیچ شخص ثالثی واگذار نمی کند، و تمامی خدمات ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رایگان  مى باشد.

پس ازروند ثبت نام چه اتفاقى مى افتد؟

امكان دارد بس از ثبت نام درسازمان با شما جهت حضور براى انجام مصاحبه در تاريخ ووقت معين شده، تماس ميگيريم واین که آیا شما واجد شرایط پناهندگی هستید یا خیر، تعيين كنيم . لطفا توجه داشته باشید که همۀ

پناهجویان به مصاحبه ذكر شده دعوت نمی شوند. وبا توجه به شرایط شخصی شما و وضعیت در کشور مبدأ، تعیین خواهیم کرد که آیا این امر ضروری است یا خیر.

اقدامات پیشگیرانه مرتبط با ویروس کرونا (کووید - 19) در مراکز ثبت نام وابسته به كميسارياى عالى پناهندگان

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل جهت محافظت از خود و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا (کووید-19) اقدامات پیشگیرانه را در تمامى ساختمان های خود بكار برده است. بنابراین، لطفا دستورالعمل ها و

اطلاعات مربوط به بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی را همانطور که در محل نشان داده شده است، دنبال کنید.

استفاده از ماسک در اماکن عمومی سرپوشیده و حفظ فاصله ایمن از سایر افراد جهت محافظت بهتر از خود و دیگران به شدت توصیه می كنيم.