کمک به افراد بدون تابعیت

فرد بدون تابعیت به شخصی است که شهروند هیچ کشوری طبق قوانین آن کشور محسوب نمی شود.

• روند حل و فصل وضعیت حقوقی فرد بدون نتبعیت باید با تشریفات  تعیین هویت آغاز شود. بدین منظور باید به صورت کتبی به واحد وزارت امور داخلی روسیه در محل اقامت واقعی خود درخواست تسلیم کرد. گواهی نامه ای مبنی بر وصول درخواست جهت رسیدگی صادر می شود. مدت زمان این نشریفات 3 ماه (قابل تمدید به 3 ماه) است. بر اساس نتایج رسیدگی ، مصوبه در مورد تعیین  هویت تهیه می شود که یک نسخه از آن بنا به تقاصای فرد متقاضی به نامبرده ارائه می شود.

• کارت شناسایی موقت فرد بدون تابعیت در فدراسیون روسیه- سندی که برای فرد بدون تابعیت برای تایید هویت و اقامت موقت وی در فدراسیون روسیه صادر می شود. درخواست پس از تکمیل مراحل تعیین هویت  به واحد منطقه ای دستگاه اجرایی فدرال  در  امور داخلی (افرادی که در موسسه ویژه هستند  – از طریق ریاست موسسه اقدام می کنند) تسلیم می شود. همراه با درخواست باید مصوبه تعیین هویت ارائه شود. مهلت صدور سند: ظرف ده روز کاری از تاریخ تسلیم درخواست اعطا. این کارت به مدت 10 سال صادر می شود.

• کارت شناسایی فرد بدون تایعبت این حق را می دهد که فرد بدون نیاز به مجوز کار یا پروانه کار، فعالیت های کاری را انجام دهد و بدون دریافت سهمیه درخواست صدور مجوز اقامت موقت را کند و همچنین از فرصت ها برای ادغام حقوقی بیشتر، از جمله دریافت شهروندی روسیه استفاده کند.

اگر پاسپورت معتبر ندارید و هیچ کشوری  شما را به عنوان شهروند خویش  به رسمیت نمی شناسد، سازمان های همکار کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل می توانند برای حل و فصل وضعیت شما مشاوره حقوقی ارائه دهند. برای کمک حقوقی می توانید با یکی از آنها تماس بگیرید. تماس ها از طریق  این لینک قابل دسترسی می باشند.