اطلاعات برای نو آمدگان

لطفاً توجه داشته باشید که UNHCR پاکستان فعلا هیچ نوع برنامه  اسکان مجدد فعال ندارد.

لطفاً به خاطر داشته باشید که UNHCR هیچ نوع قضیه را به برنامه هایی که اخیراً از سوی دولتها برای نقل مکان یا تخلیه اتباع افغان اعلام نموده  راجع نمی سازد. اگر این چنین  معلومات به شما داده شده است، اینها نادرست است. همه  معلومات و برنامه  های کاربردی برای آنها باید از طریق جزئیات تماس آنها و طرزالعمل های مربوطه انجام شود.

من تازه در پاکستان آمدام ، باید چه کار کنم؟

اگر نو در پاکستان آمدہ اید ، می توانید از یو این ایچ سی آر و شرکای ما مراجع کنید ما در مورد ثبت نام شدن و دیگر کمک ھا تماس بیگیرید۔

اگر بخواهم تقاضای پناهندگی کنم با چه کسی تماس بگیرم؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افرادی که در جستجوی پناهندگی هستند ثبت نام می کند و تعیین می کند که آیا آنها پناهنده هستند یا نہ۔ همکاران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در انجام این عمل به ما کمک می کنند. اطلاعات پناهندگی در پاکستان را می توانید در اینجا بیابید. 

من در مورد یک برنامه های ویژه ای شنیده ام که توسط کشورهای دیگر برای کمک به افغان های که با آن کشورها کار کرده اند وجود دارند۔ آیا UNHCR پاکستان می تواند به من در دسترسی به این برنامه ها کمک کند؟

بعض از کشورها به فرصت های تازہ را برای اتباع افغان که بر آن کشورها کار کرده اند یا وابسته به آنها بوده اند ، اعلام کرده اند تا برای سفر به آن کشورها درخواست مجوز بیدهند. این برنامه ها توسط آن کشورها ایجاد می شود و UNHCR مردمان را به برنامه های پردازشی ارجاع نمی دهد۔  

ممکن است برنامه های بیشتری وجود داشته باشد که اکنون یا به زودی در دسترس خواھد آمد۔ یو این ایچ سی آر کوشش میکند کہ معلومات در مورد این برنامہ های تحت حمایت دولت را باقاعدہ جدید کند۔. جزئیات آنها را می توانید در ویب سایت هایی که از سوی ایالت خاص ایجاد گردیده، دریابید. بخاطر معلومات جدید  و لینک به ویب سایت های دولتی لطفاً صفحه افغانستان ما را برای  اخذ معلومات برسی نمایید.

برخی از برنا مه ها شامل موارد ذیل اند:

🇺🇸 ایالات متحده آمریکا  🇺🇸

دولت آمریکا اخیراً فرصت های را برای اتباع افغان که در دولت آمریکا ، ارتش ، سازمان های غیردولتی یا رسانه های آمریکای کار کرده یا وابسته اند ، اعلام کرد اند۔ لطفاً برای جزئیات بیشتر به سایتهای زیر از وزارت خارجه آمریکا مراجعه کنید:

🇨🇦 کانادا  🇨🇦

برنامه کانادایی برای اتباع افغان که “استخدام آنها شامل رابطه قابل توجه و/یا پایدار با دولت کانادا بود” در دسترس است ، از جمله مترجمان ارتش کانادا و کارکنان محلی که در سفارت کانادا کار می کردند۔ لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید: 

🇬🇧 انگلستان 🇬🇧

انگلستان دو تا برنامه ھا را برای کارمندان فعلی و سابق افغان ایجاد کرده است. لطفاً برای اطلاع از جزئیات به سایت های زیر مراجعه کنید :

 

آیا یو این ایچ سی آر میتواند به من کمک کند تا به کشور دیگری بروم؟

ممکن است اطلاعاتی در مورد فرصتهای اسکان مجدد برای مهاجران افغان دیده باشیددر حال حاضر ، تمرکز اصلی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد امنیت و حفاظت  

نو آمدگان است۔ اسکان مجدد ممکن است در آینده برای چندین نفرھا در نظر گرفته شود۔ 


اطلاعات مربوطه 

<< بازگشت به صفحه اصلی پاکستان >> کشور دیگری را در صفحه راهنمای ما انتخاب کنید