به عنوان یک پناهجو حقوق و تعهدات شما چیست؟

به عنوان کسی‌ که برای پناهندگی در گرجستان اقدام می‌کنید این حق را دارید که:

 • پس از درخواست محافظت بین المللی در گرجستان اقامت کنید
 • تا زمانی که تصمیم وزارت یا قضاوت نهایی دادگاه در مورد درخواست پناهندگی شما به اجرا درآید از گرجستان اخراج  ویا  باز فرستاده نشوید
 • اطلاعات در مورد حقوق و تعهدات و پرونده پناهندگی خود را از نمایندگان وزارت و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) دریافت کنید
 • ·          مصاحبهٔ خود را با یک مقام رسمی‌ و مترجم هم جنسیت خود انجام دهید
 • از خدمات رایگان مترجم در طول پرونده پناهندگی استفاده کنید
 • از خدمات حقوقی رایگان مطابق با قانون گرجستان در مورد کمک های حقوقی در طول پرونده های دادرسی (در صورتی که وزارت درخواست حفاظت بین‌المللی از شما را رد کند) استفاده کنید
 • در مرکز پذیرش Martkopi برای دوره زمانی که پرونده درخواست حفاظت بین‌المللی از شما از طرف وزارت در حال بررسی است اقامت کنید 
 • در طول بررسی پرونده پناهندگی خود  یک گواهینامه پناهجویی  و یک کارت شناسایی موقت  دریافت کنید
 • از برنامه های مراقبت های بهداشتی دولتی مانند شهروندان گرجستان به جز محدودیت های ارائه شده توسط قانون گرجستان بهره‌ مند شوید 
 • از حق تحصیلات پیش دبستانی و عمومی مانند شهروندان گرجستان بهره ‌مند شوید و طبق قوانین گرجستان برای تحصیلات حرفه ای  و عالی اقدام نمایید 
 • درخواست خود برای حمایت بین المللی را داوطلبانه پس بگیرید 
 • از پرداخت هزینه های دادرسی در جریان پرونده های تجدید نظر در دادگاه معاف شوید
 • پس از درخواست محافظت بین المللی از حق کار کردن (از جمله داشتن  شغل آزاد) بهره‌مند شوید 
 • برای رسیدگی به پرونده های خود مطابق با قانون گرجستان به ادارات و دادگاه ها مراجعه نمایید
 • در مورد فرصت تماس با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مطلع شوید
 • اگر بخواهید نقض حقوقتان را گزارش دهید به دفتر دفاع عمومی گرجستان مراجعه بکنید 

کسانی‌ که برای پناهندگی در گرجستان اقدام میکنند متعهد می‌‌شوند که:

 • از قانون اساسی گرجستان، قانون گرجستان در مورد حفاظت بین المللی و سایر قوانین گرجستان پیروی بکنند 
 • به فرهنگ، سنت ها و آداب و رسوم محلی احترام بگذارند 
 • در جریان رسیدگی به پرونده پناهندگی گرجستان را ترک نکنند
 • تمام اسناد موجود و مدارک مربوطه به ویژه اطلاعات مربوط به هویت خود) یعنی کارت هویت، اسناد مسافرتی)، اطلاعات مربوط به کشور یا کشورهای قبلی‌ که در آنجا اقامت داشته ا‌ند، مسیرهای سفر، مدارک شناسایی از جمله اسناد مسافرتی و دلایل درخواست برای برخورداری از حفاظت بین المللی را ارائه نمایند 
 • حقیقت را بیان و با وزارت همکاری‌های لازم را بکنند تا  کلیه شرایطی که در  درخواستنامهٔ برخورداری از حفاظت بین‌المللی شان بیان کرده ا‌ند رعایت بشود  
 • پس از دریافت گواهی درخواست پناهندگی، در صورت وجود هرگونه سند مسافرتی آن را به وزارتخانه تسلیم نمایند 
 • در طی مصاحبه اولیه به وزارت آدرس محل اقامت فعلی را ارائه نمایند
 • در مدت زمان ۱۰ روز مقامات رسمی‌ را از هر گونه تغییر آدرس محل سکونت، وضعیت قانونی و یا مدنی، و گم شدن ویا آسیب رسیدن به  سند هویت صادر شده توسط آژانس های دولتی گرجستان مطلع نمایند 
 • در صورت درخواست از طرف یک مقام رسمی‌، اثر انگشت و عکسشان گرفته و مورد معاینه پزشکی قرار گیرند 
 • در صورتی‌ که در مرکز پذیرش سکنا داده شوند، قوانین مرکز را رعایت کنند 

اطلاعات مربوطه

اطلاعات مربوطهجزوه اطلاعات پناهندگی در گرجستان English | русский | عربى | فارسی Türk