اسکان مجدد

اسکان مجدد، ادغام در جامعه محلی، بازگشت داوطلبانه سه راه حل ماندگار است که UNHCR به دنبال دستیابی به آنهاست.

اسکان مجدد جزو حقوق بشمار نمیرود و هیچگونه وظیفه ای متوجه کشورها برای قبول پناهندگان جهت اسکان مجدد نیست. تنها افرادی که نیازمند محافظت بین المللی هستند میتوانند جهت اسکان مجدد توسط UNHCR در نظر گرفته شوند.

امکان اسکان مجدد پناهنده به فراهم بودن کشورهای ثالث با سهمیه باز برای اسکان مجدد پناهندگان، ضوابط پذیرش کشور ثالث، و همچنین میزان همکاری کشور پناهجویی و شخص پناهنده بستگی دارد.

با توجه به فرصت ها و محلهای محدود برای اسکان مجدد، لازم است UNHCR اوکراین و کشورهای ثالث اولویت خود را به کسانی بدهند که از نظر حمایتی نیاز بیشتری به اسکان مجدد دارند.

پناهنگان نمیتوانند انتخاب کنند که به آنها اجازه اسکان مجدد داده شود یا چه کشوری آنها را مورد پذیرش قرار دهد. با این وجود اگر کشوری پیشنهاد اسکان مجدد را به پناهنده بدهد، پناهنده حق دارد که پیشنهاد را رد کند. البته توجه داشته باشید رد این پیشنهاد میتواند امکان اسکان مجدد در آینده را به خطر اندازد.

کسانی که خدمات اسکان مجدد و یا اسناد سفر در ازای پول یا مساعدت عرضه میکنند کلاهبردار بوده و درحال قانون شکنی هستند. تقاضای پول برای اسکان مجدد نادرست بوده و درخواست لطف و مساعدت در ازای اسکان مجدد نادرست میباشد. در صورت مشاهده، مراتب را بلافاصله کتبا به صندوق شکایات UNHCR در کییو (Kyiv) گزارش دهید. اطلاعات بیشتر در بخش شکایات قابل دسترسی است.

در بسیاری از مراحل فرآیند اسکان مجدد، پناهنده ممکن است توسط نمایندگان کشور ثالث و یا UNHCR مصاحبه شود. ارائه اطلاعات نادرست (شامل ارتباطات فامیلی، ترکیب بندی خانواده، و ادعاهای پناهنده) در طول مصاحبه کلاهبرداری تلقی شده و منجر به رد پرونده برای اسکان مجدد خواهد شد. هر تلاشی برای سوء استفاده از این فرآیند میتواند به رد درخواست و اعمال قانون منجر شود.

هر شخصی که در حال ارائه اطلاعات غلط به UNHCR یا کشور ثالث، فروش اطلاعات اسکان مجدد، یا درحال تهیه اسناد سفر جعلی دستگیر شود به مراجع معرفی شده و بر اساس قوانین با او به شدت برخورد خواهد  شد.