سازمان های دولتی

درخواست پذیرش به حیث پناهنده یا درخواست اعطای پناهگاه موقت را باید شخصاً به اداره امور مهاجرت ارگان منطقه ای  وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه در منطقه اقامت خود یا به واحد امور مهاجرت ناحیه اقامت خود تسلیم کرد.

اگر نمی توانید شخصاً مرجعه کنید ، به عنوان مثال، اگر در اماکن سلب آزادی قرار دارید  یا بنا به دلایل بهداشتی، این حق را دارید که درخواست یا تقاضا نامه خودرا از طریق ریاست مؤسسه ای که در آن هستید یا از طریق نماینده قانونی خود  (مثلاً وکیل مدافع) تسلیم کنید.

فهرست واحد های امور مهاجرت ارگان های منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه:


مسکو و ولایت مسکوفسکایا

مسکو و ولایت مسکوفسکایا

اداره امور مهاجرت اداره کل وزارت امور داخلی روسیه مربوط به  شهرمسکو

آدرس: 105187، مسکو، خیابان. کرپیچنایا ، 32، ساختمان 1، از طریق ایستگاه مترو  سمینوفسکایا

تلفن:

+7 (499) 369-07-81

+7 (495) 365-07-75 ( اطلاعات مربود به آمادگی مدارک)

+7 (499) 230-72-53 (“خط تلفن اضطراری”)

روزها و ساعات پذیرش:

دوشنبه – پنجشنبه: 10:00 تا 17:00،

استراحت: 13:00 الی 13:45

وب سایت: http://77.mvd.ru/ms

 

اداره امور مهاجرت اداره کل وزارت امور داخلی روسیه مربوط به ولایت مسکوفسکایه

آدرس: 140053، استان مسکوفسکایا ، کوتلنیکی ، نووریازانسکایه  شوسه، 4

تلفن:

+7 (495) 609-47-99؛

+7 (495) 609-48-52

+7 (926) 241-43-07

 

روزها و ساعات پذیرش:

دوشنبه – پنجشنبه: 10:00-17:00،

جمعه: 10:00 الی 16:45

استراحت: 13:00 الی 13:45

وب سایت: https://uvm.50


سن پترزبورگ و ولایت لنینگرادسکایه

اداره امورمهاجرت اداره کل وزارت امور داخلی روسیه مربوط شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگرادسکایا

آدرس: 190068، سنت پترزبورگ، خیابان ریمسکی – کورساکووا 39

 

تلفن:

+7 (812) 573-37-22

+7 (812) 579-47-92

+ 7 (812) 573-30-02 (خط تلفن اضطراری)

روزها و ساعات پذیرش:

پذیرش اتباع خارجی که از کشور های خارجی “دور دست” آمده اند پیرامون مسائل پناهندگی روزهای چهارشنبه: از ساعت 14:00 تا 18:00 انجام می شود.

در سایر موارد، برنامه ملاقات باید از طریق تلفن یا سایت رسمی مشخص شود.

وب سایت: https://78.mvd.rf/ms

 


ولایت روستوفسکایا

اداره امور مهاجرت  اداره کل وزارت امور داخلی روسیه مربوط ولایت روستوفسکایا

آدرس: 344002، روستوف- نا- دونو، پروسپکت وروشیلوفسکی ، 43/85

تلفن:

+7 (863) 249-34-01

+7 (863) 249-15-08 (خط تلفن اضطراری)

روزها و ساعات پذیرش:

برنامه پذیرش باید از طریق تلفن یا سایت رسمی مشخص شود.

 وب سایت     61.mvd.ru/ms


کراسنودارسکی کرای

اداره امور مهاجرت اداره کل وزارت امور داخلی روسیه مربوط ایالت کراسنودار

آدرس:

350020 شهر کراسنودار، کوچه کوموناروف، 266

تلفن:

+7 (861) 251-85-52 (خط  تلفن اضطراری)

روزها و ساعات پذیرش:

برنامه پذیرش باید از طریق تلفن یا سایت رسمی مشخص شود.

وب سایت:    23.mvd.ru/ms


ولایت ولادیمیرسکایه

اداره امور مهاجرت ریاست وزارت امور داخلی روسیه مربوط ولایت ولادیمیرسکایا

آدرس: 600020، ولادیمیر، خیابان   ب. نیژه گورودسکایا .80 “B”

تلفن:

+7 (4922) 77-84-50

+7 (4922) 37-41-92

+7 (4922) 37-40-35

+7 (4922) 37-43-08 (خط  تلفن اصطراری)

روزها و ساعات پذیرش:

پذیرش توسط واحدها در سطح نواحی انجام می شود.

وب سایت:https://33.mvd.rf/ms :

 


ولایت ورونژسکایا

اداره امور مهاجرت اداره وزارت امور داخلی روسیه مربوط ولایت ورونژسکایا

آدرس: 394026، سهر ورونژ، خیابان 9 یانواریا ،  68 “”З

تلفن:

+7 (473) 207-10-53

+7 (473) 636-98-98(خط تلفن اضطراری)

روزها و ساعات پذیرش:

دوشنبه تا پنجشنبه: 10:00-17:00

وب سایت: https://36.mvd.rf/ms


ولایت ایوانووفسکایا

اداره امور مهاجرت اداره وزارت امور داخلی روسیه مربوط به ولایت ایوانوفسکایا

آدرس: 153035 شهر ایوانوو، کوچه تاشکنتسکایا، 86Г

تلفن:

+7 (4932) 24-25-44

+7 (4932) 41-82-79

+7 (4932) 24-25-37 (خط تلفن اضطراری)

روزها و ساعات پذیرش:

دوشنبه: 09:00 الی 14:00

سه شنبه، پنجشنبه: 10:00-19:00

چهارشنبه: 09:00 الی 13:00

جمعه: 09:00 الی 16:45

استراحت: 13:00 الی 14:00

سایت: https://37.mvd.rf/ms


جمهوری تاتارستان

اداره امور مهاجرت وزارت امور داخلی جمهوری تاتارستان

آدرس: 420127،سهر  کازان، کوچه  میخائیلا میلیا، 63а

تلفن:

+7(843) 294-56-74

+7(843) 294-56-91 (خط تلفن اضطراری)

روزها و ساعات پذیرش:

دوشنبه: 09:00 – 15:00

سه شنبه، پنجشنبه: 11:00 – 20:00

چهارشنبه: 09:00 – 13:00

جمعه: 09:00 – 16:45

شنبه: 09:00 – 14:00

استراحت: 13:00 – 13:45

سایت: https://16.mvd.rf/ms