اسکان مجدد چیست؟

اسکان مجدد شامل انتقال داوطلبانه، مصئون و تنظیم شده افرادی است که نیاز به حمایت بین المللی دارند از کشوری که در آن ثبت نام شده اند (یا همرای  UNHCR و یا با مقامات دولتی میزبان) به کشور دیگری که با پذیرش آنها به عنوان پناهنده موافقت.

اسکان مجدد به عنوان یک راه حل دراز مدت مدنظر گرفته شده است. 

این میتواند راهی برای پناهندگان فراهم کند تا در نهایت در کشور جدید خود شهروند شوند، اگرچه این روند می تواند چندین سال طول بکشد. به پناهندگانی که اسکان داده می شوند، آنها از حق کار و تحصیل، دسترسی به مراقبت های صحی و سایر خدمات اجتماعی و حمایت لازم برای شرکت در جوامع محلی، از جمله صنوف زبان برخوردار میشوند.

آیا می توانم برای اسکان مجدد درخواست بدهم؟

هیچ کس نمی تواند برای اسکان مجدد درخواست بدهد. 

UNHCR افرادی را شناسایی می کند که در معرض خطر جدی باشند در کشور که ثبت نام کرده اند، و همچنین در کشور خود، معمولاً به دلیل تهدیدهای جانی، آزادی یا مصئونیت جسمی یا سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، بیشتر در معرض آسیب جدی قرار دارند. این خطرات هنگام پاسخگویی به نیازهای خاص افراد و خانواده ها، با در نظر داشت شرایط محلی، دسترسی به مصوونیت قانونی و فیزیکی، دسترسی به خدمات مربوطه، احتمال بازگشت مصئون به کشورشان و اصل وحدت خانواده ارزیابی می شوند. 

زنان، مردان، دختران و پسران ممکن است برای اسکان مجدد در نظر گرفته شوند، همچنین افراد دارای هویت جنسی یا گرایش جنسی متفاوت، افراد دارای معلولیت، افراد بدون تابعیت و سایرافراد که به حمایت بین المللی نیاز دارند ارزیابی شوند. عواملی مانند ملیت، قومیت، نظریات سیاسی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات، تجربه کاری و زبان عوامل تعیین کننده برای UNHCR به منظور اینکه آیا افراد برای اسکان مجدد در نظر گرفته خواهند شد یا نه نمی باشد. 

اسکان مجدد یک حق نیست. کشورهای اسکان مجدد سهمیه های محدودی ارائه می دهند، به این معنی که اکثر پناهندگان را نمی توان برای اسکان مجدد به کشور دیگری در نظر گرفت، حتی اگر UNHCR معتقد باشد که این امر برای محافظت از آنها یا ملحق شدن مجدد آنها با اعضای خانواده ضروری UNHCR قضایای عاجل را برای ارجاع به یک کشور اسکان مجدد در اولویت قرار خواهند داد. پناهندگان نمی توانند کشوری را که UNHCR برای رسیدگی به قضیه آنها درخواست می کند انتخاب کنند، اگرچه آنها حق دارند تصمیم بگیرند که آیا مایل به اسکان مجدد هستند یا نه.

چگونه بفهمم که قضیه اسکان مجدد دارم؟

درصورتیکه قضیه شما برای اسکان مجدد در نظر گرفته شود، UNHCR با شما تماس خواهد گرفت. UNHCR در طی مراحل مختلف پروسه اسکان مجدد با شما در تماس خواهد بود. درصورتیکه شما یا  شماره تلفن خود را تغییرمیدهید ویا هم به آدرس دیگری نقل مکان میکنید، باید در اسرع وقت به UNHCR اطلاع دهید. 

تمامی خدمات که از سوی UNHCR فراهم میگردد، بشمول اسکان مجدد، رایگان است.  اگر کسی از شما درخواست کرد که در رابطه با اسکان مجدد پول بپردازید، لطفاً این مورد را به UNHCR گزارش دهید: https://www.unhcr.org/making-complaint.html 

معلومات شخصی شما به شمول نام، معلومات بیوگرافی و دلایلی که چرا ممکن است شما به حمایت بین المللی نیاز داشته باشید، مطابق پالیسی UNHCR محافظت می شود و بدون اجازه شما با کشورهای اسکان مجدد به اشتراک گذاشته نخواهد شد. 

چه کسی تصمیم نهایی را در مورد قضیه من برای اسکان مجدد می گیرد؟

UNHCR افرادی را که ممکن است نیاز به اسکان مجدد داشته باشند شناسایی نموده و با آنها مصاحبه انجام میدهد تا معلومات مورد نیاز یک کشور اسکان مجدد را جمع آوری کند. با این همه، تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش فردی برای اسکان مجدد به عنوان پناهنده توسط مقامات دولتی در کشورهای اسکان مجدد گرفته می شود  نه توسط UNHCR.

کشورهای اسکان مجدد نیز معیارها و پالیسی های خاصی را اعمال می‌کنند که ممکن است از ارجاع برخی از قضیه های UNHCR به آنها جلوگیری کند.

درصورتیکه قضیه شما به یک کشور اسکان مجدد ارجاع نشود، اگر به شما توصیه شود که در حال حاضر واجد شرایط اسکان مجدد نیستید، یا اگر یک کشور اسکان مجدد تصمیم بگیرد که شما را به عنوان پناهنده نپذیرد، UNHCR به ارائه کمک و حمایت در کشوریکه شما در حال حاضر ثبت و راجستر هستید ادامه خواهند داد  تا زمانیکه مطابق پالیسی این دفتر شما نیاز به محافظت بین المللی داشته باشید. 


<< دوباره به صفحه اصلی پرسش سولات مکرر برگشتن >> کشور دیگری را در صفحه راهنمای ما انتخاب کنید