کمکهای اجتماعی

کمک های دولت اوکراین

دولت سه مرکز اسکان موقت (TACs) را در مناطق کییو (Kyiv)، اودسا (Odesa) و زکرپودیا (Zakarpattia) برای پناهجویان در نظر گرفته است. پس از دریافت گواهی شش ماهه پناهجویی میتوانید در همان اداره محلی SMS که درخواست پناهجویی خود را ارائه کردید، برای اقامت در TAC درخواست دهید. در صورت مثبت بودن نتیجه، پناهجو بر اساس معرفی سرویس مهاجرت دولتی از نظر پزشکی معاینه میشود. پناهجو میتواند تا زمانی که درخواستش توسط SMS در حال بررسی است در TAC اقامت کند.

اسکان در TAC ها رایگان است. هر عضو خانواده ماهانه بسته غذایی دریافت میکند. مدرسه و خدمات پلی کلینیکی در TAC ارائه میشود. علاوه بر این، پرستار، روانشناس و مشاوران اجتماعی در TAC ها حضور دارند.

کمکهای اجتماعی UNHCR و همیاران مردم نهادش

بوسیله سازمانهای همیار، UNHCR را به افراد جدید الورودی که در مصاحبه برای کمکهای UNHCR واجد شرایط شناخته شدند، کیتهای اورژانسی ارائه میکنند. این کیتها شامل تشک، وسایل آشپزخانه، و اقلام بهداشتی اولیه میباشد. همچنین در صورتی که اقامت در مراکز اسکان موقت فراهم نباشد، آسیب پذیرترین پناهجویان به مدت محدود و برای پوشش هزینه اسکانشان، ماهانه یارانه دریافت میکنند. پناهجویان میبایست هزینه های خدمات درمانی خود را بر اساس شرایط تعریف شده برای شهروندان خارجی بپردازند. UNHRC توسط همیاران خود میتواند پناهجویان آسیب پذیر را تحت برنامه کمک های پزشکی خود حمایت نماید.

سازمانهای همیار UNHCR در زمینه چگونگی یافتن مسکن اجاره ای در اوکراین، فرصتهای استخدامی، خدمات پزشکی، و دسترسی به آموزش، خدمات مشاوره ای ارائه میکنند.

سازمانهای همیار UNHCR به پناهندگان رسمی و افراد تحت محافظت تکمیلی کمک میکنند بر معضلات بروکراسی اداری در دریافت کمکهای اجتماعی برای افراد آسیب پذیر، فائق آیند.