تامین مخارج زندگی

درحال حاضر UNHCR در پنج حوزه جهت ترویج استخدام پناهندگان فعالیت میکند:

  1.  آموزشهای حرفه ای شامل تعلیمات مهارتی
  2.  کمک در جستجوی فرصتهای شغلی و همکاری با مراکز کاریابی و بخش خصوصی
  3. کمکهای اجتماعی
  4. دفاع از تسهیل چارچوب های قانونی و ایجاد فضای حمایتی مساعد برای ادغام پناهندگان در به جامعه از نظر اجتماعی- اقتصادی و ارائه راه حل ماندگار به آنها


آموزشهای حرفه ای

شما میتوانید مستقیما به UNHCR و یا از طریق سازمانهای همیار برای دریافت آموزشهای حرفه ای درخواست نمایید. آموزشهای حرفه ای بخشهای مختلفی را بر اساس آینده شغلی پوشش میدهند. مشاوره فردی برای آشنایی با فرصتهای آموزش حرفه ای توسط همیاران به عنوان بخشی از کمکهای اجتماعی ارائه میشود


استخدام

UNHCR و همیارانش فعالانه با مرکز استخدام دولتی جهت شناسایی فرصتهای استخدامی مناسب برای پناهجویان و افراد دارای وضعیت محافظت بین المللی همکاری میکنند. مشاوره فردی توسط همیاران UNHCR به عنوان بخشی از کمکهای اجتماعی ارائه میشود. (روکادا (Rokada) در کییو (Kyiv)، تنت آو اپریل (Tenth of April) در اودسا (Odesa)، نیکا (Neeka) در زکرپودیا (Zakarpattia) و آرتوپی (R2P) در هورکیف (Kharkiv))

اگر کارفرمایی پیدا کردید که دوره آزمایشی بدون حقوق تا سه ماه به شما پیشنهاد میکند میتوانید برای دریافت “حمایت یارانه ای استخدام” به UNHCR مراجعه کنید.