E ou menm, èske w gentan prepare videyo pa w pou w patisipe nan konkou #CasaTalentos la?

Si w poko fè sa, fè vit paske se gwoup jiri espesyal sa a ki pral evalye pèfòmans ou.

  1. Pibliye videyo pa w la ki pa plis pase 1 minit nan #CasaTalentos #DiaDelRefugiado, e mete tag ACNUR, Ajans Nasyonzini pou Refijye yo.
  2. Tèm: Ou kouri kite lakay ou/ ou te akeyi moun ki sot nan lòt peyi oswa lòt kominote/ fè gen plis solidarite
  3. Ranpli fòmilè a

Antre la a pou ranpli fòmilè a

Casa Talentos 2021