کودکان و جوانان بدون همراه

در آلمان کودکان و جوانان زیر 18 سال هنوز به سن قانونی نرسیده اند و خودشان مجاز به انجام موثر خیلی از کنش های حقوقی نیستند. ادارۀ جوانان آنها را تحت صیانت خود قرار می دهد، چنانچه آنها بدون والدین یا بدون سرپرست قانونی وارد کشور شده باشند. برای آنها جا و محلی برای سکونت نزد، خانواده ایی که سرپرستی یک فرزند خوانده را به عهده بگیرد، نزد بستگان یا جایی در یک اقامتگاهی که در خصوص سرپرستی جوانان و کودکانِ به سن قانونی نرسیده تخصص دارد، پیدا خواهد شد.

دادگاه جوانان برای کودکان و جوانانِ بدون همراه یک سرپرست قانونی احضار می نماید. این فرد کودک را در امور حقوقی نمایندگی می نماید. کودکان و جوانان بدون همراه مجاز نیستند که تنهایی درخواست پناهندگی بنمایند. مادام که آنها به سن قانونی نرسیده اند، فقط سرپرست قانونی آنها ادارۀ جوانان اجازه دارد، برایشان درخواست پناهندگی نماید. سرپرست قانونی کودک یا جوان را برای انجام مصاحبۀ شخصی در ادارۀ فدرال همراهی خواهد نمود.

چنانچه کودک یا جوان بدون همراه به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شود، او اجازه دارد که والدین خود را متعاقبا به آلمان آورد. سپس باید در این مورد فرایند به همدیگر پیوستن خانواده، (لینک درونی مربوط به II. شمارۀ 1. الحاق خانواده) به مرحلۀ اجرا گذاشته شود.