بازگشت داوطلبانه

بازگشت داوطلبانه یکی از راه حلهای ماندگاری است که UNHCR به پناهندگان و پناهجویان عرضه میکند. پناهجویان و پناهندگان رسمی که تمایل دارند به وطن خود یا محل اقامت معمول خود بازگردند میتوانند به نزدیکترین همیار مردم نهاد UNHCR مراجعه و برای بازگشت به میهن با تکمیل فرم بازگشت داوطلبانه درخواست نمایند. (فرم توسط همیاران مردم نهاد تکمیل میشود.) فرآیند بازگشت داوطلبانه تنها پس از تکمیل و ارسال فرم به UNHCR آغاز میگردد. زمانی که فرم تکمیل شده توسط UNHCR دریافت شد، با شما از طریق شماره اظهار شده در فرم تماس گرفته خواهد شد و دستورالعمل لازم درخصوص درخواست بازگشت به شما ارائه خواهد شد.

امضا کردن فرم شما را وادار به بازگشت به کشور خود نمیکند. شما میتوانید درخواست بازگشت خود را پس از مشاوره با UNHCR و یا هر دلیل دیگری پس بگیرید. هیچ شخصی برخلاف میلش به میهنش بازگردانده نخواهد شد.

UNHCR در موارد زیر در ارتباط با بازگشت داوطلبانه یاری میرساند.

  • ارائه اطلاعات در ارتباط با وضعیت کشور یا منطقه مورد نظر تا تصمیمی آگاهانه در ارتباط با بازگشت گرفته شود.
  • تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن و محترمانه به کشور مبدا
  • همکاری با سفارت مربوطه برای تهیه اسناد سفر، ویزا و مجوز ورود
  • کمک هزینه ای کوچک برای بازگشت داوطلبانه
  • تسریع سایر موارد مربوط به بازگشت

UNHCR حق رد کردن درخواست بازگشت داوطلبانه را در شرایطی که کشور مبدا یا محل اقامت معمول، بسیار خطرناک ارزیابی شود، برای خود محفوظ نگه میدارد. همچنین UNHCR در صورتی که داوطلب قصد بازدید کوتاه و عدم اقامت دائم در کشور مبدا را داشته باشد، درخواست بازگشت داوطلبانه را رد خواهد کرد.

UNHCR به افرادی که در طبقه بندی زیر قرار میگیرند در خصوص بازگشت داوطلبانه یاری میرساند:

  • پناهجویان و اعضای خانواده آنان که توسط همیاران UNHCR ثبت نام شده باشند
  • پناهندگان رسمی و اعضای خانواده آنها