وضعیت پذیرش


معرفی بعد از ورو

به محض اینکه وارد آلمان شدید، شما بایستی خود را در یک ادارۀ دولتی معرفی کنید، مثلا پیش پلیس. آنجا بایستی توضیح بدهید، که می خواهید درخواست پناهندگی کنید. سپس شما را به یک اقامتگاه برای پناهجویان در همان نزدیکی می فرستند. در آنجا در مرحلۀ اول احتیاجات شما تامین و برایتان جا پیدا می شود.


توزیع

معمولا پناهجویان امکان انتخاب آزاد مکان زندگی خود را ندارند. پناهجویان جهت طی نمودن فرایند پناهندگی خود به تمام نقاط آلمان توزیع می شوند. از این رو ممکن است، که از شما قبل یا بعد از ثبت نام تقاضای ادامۀ سفرتان به یک ایالت دیگر شود. منتها شما می توانید درخواست کنید که می خواهید در کنار شوهرتان یا زن تان یا فرزندانتان (زیر 18 سال) زندگی کنید، چنانچه شما همراه همدیگر درخواست پناهندگی نکرده باشید. فقط در موارد استثنایی محل زندگی بستگان دیگرتان مورد توجه قرار می گیرد.


ثبت نام

بعد از اینکه شما خود را به عنوان پناهجو معرفی نمودید، ثبت نام می شوید. مقامات مختلف کشور مانند پلیس، کارمندان اقامتگاه پذیرش، در همانجایی که زندگی می کنید یا کارمندان مرکز ورود پناهجویان، ثبت نام شما را به عهده می گیرند. در ضمن مشخصات هویتی شخصی، یک عکس و اثر انگشتتان ذخیره می شوند.
برای اثبات اینکه شما خود را ثبت نام نموده اید، یک به اصطلاح مدرک ورودی دریافت می نمایید. این یک مدرک رسمی است و ثابت می نماید، که شما مجاز هستید موقتا در آلمان حضور داشته باشید. با این مدرک ورودی شما به عنوان پناهجو حق تامین احتیاجات عمدۀ خود را در آلمان دارید.


سکونت

در آغاز اقامتتان، شما موظف هستید در یک اقامتگاه پذیرش اولیه زندگی کنید. در آنجا احتیاجات عمدۀ شما تامین می شود. در طول این مدت در درجۀ اول مزایای کالایی مانند مواد غذایی و پوشاک دریافت می کنید. بعد از حد اکثر شش ماه تعهد شما برای زندگی در اقامتگاه پذیرش اولیه پایان می یابد و در این صورت می توانید به یک محل سکونت جمعی یا به یک آپارتمان نقل مکان کنید، چنانچه جایی را پیدا نمایید. مساکن جمعی اغلب کوچکتر هستند و در سراسر ایالت پراکنده شده اند.
مقررات خاص برای انسان هایی لازم الاجرا می باشند که از به اصطلاح کشورهای مبداء امن می آیند ( طبق وضع کنونی آلبانی، بوسنی و هرزگوین، غنا، کوزوو، جمهوری مقدونیه از یوگوسلاوی پیشین، منتنگرو، سنگال و صربستان). پناهجویان از این کشورها موظف هستند که در تمام طول فرایند پناهندگی خود در یک اقامتگاه پذیرش اولیه زندگی کنند.
شما باید به عنوان پناهجو آدرس جدید خود را فورا بعد از هر نقل مکانی به اطلاع ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگان، این اداره اغلب بامف نامیده می شود، برسانید. این امر برای فرایند پناهندگی خیلی مهم است، زیرا احضاریه هایی برای مصاحبه و امور مشابه مانند نتیجۀ تصمیم گیری به آدرسی فرستاده می شوند، که شما در اختیار بامف گذاشته اید.
سایر اطلاعات را اینجا می یابید.