خروج از آلمان

نمایید. چنانچه شما بدلایل ویژه ایی، مثلا به دلیل یک بیماری شدید، برای مدت زمان موقتی نتوانید از کشور خارج شوید، ادارۀ اتباع خارجیان می تواند برایتان اقامت تعلیق موقت صادر کند. با دریافت گواهی تعلیق موقت اخراج شما برای مدت مشخصی مجاز نمی باشد. در این فاصلۀ زمانی شما همواره موظف به خروج از آلمان خواهید بود، لکن شما را اجبارا به کشور مبداتان بر نخواهند برد.

در صورتیکه گواهی اقامت تعلیق موقت برای شما صادر نشود، ادارۀ اتباع خارجیان قادر است که خروج شما را اجبارا عملی سازد (اخراج)، چنانچه شما در مهلت معینی که برای شما مقرر شده است، از کشور خارج نشوید.

سایر اطلاعات در بارۀ خروج داوطلبانه از کشور را زیر نکتۀ “بازگشت داوطلبانه” می یابید. (لینک به این نکته “بازگشت داوطلبانه”)