اشکال حمایت

هر فردی که مشمول حمایت شود، اجازه دارد که بعد از پایان فرایند پناهندگی خود در آلمان سکونت کند. بر اساس قوانین گوناگون می توان به یک فرد حقِ اخذ حمایت را داد. این اشکال حمایت پیش زمینه های گوناگونی دارند و دارای حقوق ذی ربط هم می باشند. چنانچه شما در آلمان درخواست پناهندگی کنید، ادارۀ فدرال به یک ترتیب مقرر بررسی خواهد نمود، که آیا ازیکی از اشکال حمایت برخوردار خواهید شد. این تصمیم بر مبنای دلایلی اخذ می شود، که چرا شما نمی توانید به میهن خود بازگردید.


تعریف پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو:

پناهنده فردی است، که خارج از میهن خود بسر می برد، زیرا او در آنجا به دلیل نقض شدید حقوق بشر در معرض تهدید قرار گرفته است، نقضی که با نژاد، دین، ملیت، عقاید سیاسی، یا تعلق او به یک گروه خاص اجتماعی گره خورده است. پس یک پناهجو به دلیل عقاید یا هویت خود تحت تعقیب قرار می گیرد و از این رو نمی تواند در میهن خود زندگی کند. از آنجا که فرد مورد نظر در کشور خود در برابر تهدیدات مورد حمایت قرار نمی گیرد، او نیاز به حمایت در یک کشور دیگر دارد.
فرق بین پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو و پناهنده طبق قانون اساسی آلمان بزرگ نیست. هر دو شکل حمایت بر مبنای قواعد حقوقی گوناگونی بنا شده اند. حمایت از پناهنده بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضع پناهندگان و به همان منوال در پروتکل سال 1967 مندرج شده است؛ حمایت از افرادی که پناهندۀ سیاسی می باشند در قانون اساسی آلمان درج شده است. معذلک اساسا دلایل به رسمیت شناخته شدن با هم شباهت دارند. همانطور که در قانون پناهندگی آلمان آمده است در کنوانسیون ژنو هم امکان به رسمیت شناخته شدن یک پناهنده سلب شده است، چنانچه شما در یک منطقۀ دیگری در کشور مبدا خود امکان زندگی امن داشته باشید و بشود از شما توقع داشت که در آن منطقۀ مورد نظر می توانید زندگی کنید.
چنانچه شما به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون ژنو به رسمیت شناخته شدید، حق قانونی اجازۀ اقامت دارید، که در ابتدا برای مدت سه سال صادر می شود. چنانچه در این فاصلۀ زمانی وضعیت در میهن تان بهبود نیافت، اجازۀ اقامتتان تمدید می شود.


حق پناهندگی طبق قانون اساسی:

قانون اساسی آلمان به افرادی که تحت تعقیب سیاسی قرار گرفته اند حق پناهندگی اعطا می کند. این امر البته فقط در شرایطی صدق می کند که شما از یک به اصطلاح کشور امن ثالث به آلمان وارد نشده باشید. در زمرۀ کشورهای امن ثالث همۀ کشورهای اتحادیه اروپا، منجمله نروژ و سوئیس، قرار می گیرند، به این صورت همۀ کشورهای همسایه آلمان کشورهای امن ثالث محسوب می شوند. در نتیجه پناهندگی بنا بر قانون اساسی به افرادی که از راه زمینی می آیند، اعطا نخواهد شد. از این رو فقط تعداد نسبتا قلیلی از انسانها پناهندگی طبق اصل 16 الف قانون اساسی کسب می کنند.

چنانچه شما با هواپیما وارد کشور شده اید، به عنوان پناهنده طبق قانون اساسی آلمان به رسمیت شناخته می شوید، به شرط اینکه در صورت بازگشت به کشور خود تحت تعقیب سیاسی قرار بگیرید. قاعدتا احتمال تعقیب سیاسی موقعی مورد قبول واقع می شود که خطر برای حیات و مصونیت بدنی، خطر بازداشت یا نقض کرامت انسانی به علت نژاد، دین، ملیت، عقیدۀ سیاسی یا تعلق به یک گروه خاص سیاسی در میان باشد. اصولا تعقیب و آزار و اذیت سیاسی باید توسط مقامات کشور صورت بگیرد. تعقیب و آزار و اذیت توسط گروه دیگری فقط در مواردی به رسمیت شناخته می شود، که این گروه مقامات کشور را به کنار رانده باشد یا اینکه مقامات کشور قادر نباشند به اندازۀ کافی از شهروندان زن و مرد خود صیانت کنند. بعلاوه تعقیب باید با هدف مشخص و به صورت روشمند علیه یک فرد یا گروه صورت گیرد. چنانچه شما از پیامدهای عمومی یک جنگ یا یک فاجعۀ طبیعی رنج می برید، تعقیب سیاسی در میان نیست. همچنین سِمَتِ پناهنده طبق قانون اساسی آلمان اعطا نخواهد شد، چنانچه شما بتوانید به منطقۀ دیگری از کشور مبداء خود پناه ببرید و به این صورت از تعقیب بگریزید، به نحوی که بشود توقع داشت که می توانید در آن منطقه زندگی کنید.

چنانچه شما به عنوان پناهنده طبق قانون اساسی آلمان به رسمیت شناخته شدید، به شما اجازۀ اقامت داده می شود، و با آن اجازه می توانید به مدت سه سال در آلمان بمانید. چنانچه وضعیت زندگی در کشور مبداتان در این فاصلۀ زمانی تغییر نکرد، اجازۀ اقامتتان تمدید می شود.


حمایت ثانوی:

یک فرد حمایت ثانوی اخذ می نماید، چنانچه او مانند افرادی که پناهنده طبق قانون اساسی آلمان محسوب می شوند یا پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو می باشند، به دلایل خاصی تحت تعقیب نباشد، ولی معهذا در میهن خود بر اثر نقض شدید حقوق بشر در معرض تهدیدِ صدمۀ جدی قرار بگیرد. این در مواردی صدق می کند، که یک فرد تحت تهدیدِ مجازاتِ اعدام، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیر آمیز قرار بگیرد. بعلاوه صدمۀ جدی موقعی در میان است، که حق حیات و حق مصونیت بدنی یک فرد غیر نظامی به موجب درگیری مسلحانه در معرض خطر قرار گیرد. پس حمایت ثانوی در خصوص غیر نظامیانی نیز صدق می کند، که با خطر عمومی در جنگ مواجه می شوند؛ البته در آلمان این نوع حمایت ثانوی در عمل فقط موقعی به قوۀ خود باقی می ماند که خطر جان سپردن از طریق خشونت علیه غیر نظامیان یا رنج کشیدن فرد به موجب صدمۀ شدید، خیلی بزرگ باشد.
چنانچه شما از حمایت ثانوی برخوردار شوید، حق اخذ اجازۀ اقامت خواهید داشت و در این صورت شما اجازه خواهید داشت که حد اقل یک سال در آلمان بمانید. چنانچه شرایط زندگی در کشور مبداء در این فاصلۀ زمانی بهبود نیافت، اجازۀ اقامتتان برای مدت دو سال دیگر تمدید خواهد شد.


مصونیت ملی از اخراج:

چنانچه شما از زمره افرادی باشید که پناهنده طبق قانون اساسی آلمان، پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا محق حمایت ثانوی است، ادارۀ فدرال در یک قدم نهایی بررسی خواهد نمود، که آیا اجازه است که به دلایل دیگری اخراج نشوید. این امر مثلا در موردی صدق می کند، که شما مبتلا به یک بیماری سخت شده باشید، که امکان معالجۀ آن در کشور مبداء شما وجود نداشته باشد. در این صورت شما سپس اجازۀ اقامت برای یک سال دریافت می نمایید؛ تمدید آن هم ممکن است.
چنانچه شما از لحاظ جسمی قادر نباشید مسافرت کنید یا پاسپورت نداشته باشید، مصونیت ملی از اخراج بر این اساس به شما اعطا نخواهد شد. در این صورت مقامات ادارۀ خارجیان فقط بررسی خواهند نمود، که آیا شما اجازه دارید موقتا در آلمان بمانید.