اسکان مجدد

برنامه های اسکان مجدد امکان ورود قانونی و امن را برای پناهجویان امکان پذیر می نمایند. البته فقط تعداد کمی جا موجود است. در هر سال تعداد خیلی بیشتری انسان، نسبت به امکانات موجود، می خواهند از اسکان مجدد استفاده کنند. البته هیچکس حق قانونی برای شرکت در برنامۀ پذیرش اسکان مجدد ندارد. هر ایالتی خود تصمیم می گیرد که چه مقدار جا برای اسکان مجدد در اختیار کسی خواهد گذاشت و از چه کشورهایی افرادی را پذیرش خواهد نمود. در سالهای 2016 و 2017 آلمان روی هم رفته 1.600 نفر را از راه برنامۀ اسکان مجدد می پذیرد.

یک فرایند گزینش معین وجود دارد که چه کسانی در برنامۀ اسکان مجدد پذیرفته می شوند. آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران مواردی را طبق معیارهای خاصی بررسی می کند و افرادی را که به ویژه قابل حمایت می باشند برای پذیرش به آلمان پیشنهاد می نماید. اداره های آلمان تصمیم نهایی خواهند گرفت، که چه اشخاصی در چارچوب این برنامه اجازۀ ورود به کشور خواهند داشت. ادارۀ آژانس پناهندگان سازمان ملل در آلمان مسئول انتخاب اشخاص مناسب برای اسکان مجدد نیست. هیچ فرایند اسکان مجدد هم به منظور ادامۀ سفر از آلمان به کشورهای دیگر مانند کانادا و ایالات متحدۀ آمریکا وجود ندارد.

سایر اطلاعات برای اسکان مجدد را در تارنامۀ (سایت) ما می یابید. ( پیوند در تارنامۀ ما در سایت موضوع ها در خصوص اسکان مجدد).