الحاق خانواده

حمایت از خانواده یکی از نکات مهم حقوق بشر می باشد. چنانچه شما قبل یا در حین فرارتان از بستگان خود جدا شدید، می توانید با داشتن شرایط خاصی خانوادۀ خود را متعاقبا به آلمان بیاورید. چنانچه اعضاء خانوادۀ شما هنوز خارج از اتحادیۀ اروپا زندگی می کنند، شاید بتوانید آنها را متعاقبا به آلمان بیآورید، در صورتی که شما از حمایت قانونی پناهندگی برخوردار باشید، و برای مثال به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو به رسمیت شناخته شده باشید. اینکه آیا شما اجازۀ آوردن بستگان خود به آلمان را دارید یا نه، بستگی به وضعیت اقامت شما دارد. درخواست پناهندگی اعضاء نزدیک خانواده نبایستی در کشورهای مختلف اروپا مورد بررسی قرار گیرد. از این رو امکان الحاق خانواده تان به شما (همسر و کودکان به سن قانونی نرسیده) در طول مدت گذراندن فرایند پناهندگی تان نیز ممکن است، چنانچه آنها از قبل در اتحادیه اروپا، در سوئیس، لیشتن شتاین، نروژ یا ایسلاند حضور داشته باشند.


چنانچه شما به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون ژنو به رسمیت شناخته شده باشید،

می توانید همسر زن و شوهرتان و همچنین فرزندان تان را متعاقبا بیاورید. سن فرزندان تان نباید بیشتر از 18 سال باشد. چنانچه فرزندان تان تا کنون به سن قانونی رسیده اند، فقط در موارد استثنایی می توانند متعاقبا به آلمان نقل مکان کنند. چنانچه سن خود شما کمتر از 18 سال باشد، می توانید متعاقبا والدین خود را به آلمان بیآورید. برای امور الحاق خانواده یک فرایند ویژه وجود دارد. اعضاء خانوادۀ شما باید شخصا در یکی از نمایندگی های خارج آلمان در کشور مبداتان یا در یک سفارت/کنسولگری مسئول درخواست پناهندگی کنند. این امری مهم است، که شما فرایند دادرسی در این مورد را در مهلت زمانی سه ماه بعد از به رسمیت شناخته شدن پناهندگی تان در آلمان شروع کنید؛ جهت رعایت این مهلت زمانی کافی است که شما یک درخواست کتبی ذی ربط را به ادارۀ اتباع خارجیان که مسئول این امور است، تقدیم نمایید. انقضای این مهلت می تواند پیامدهای خطیری برای شما داشته باشد. در این صورت ادارۀ مذکور دیگر موظف نخواهد بود، که امکان الحاق خانواده تان را برآورده کند، چنانچه بزرگی مساحت آپارتمان تان برای تمام اعضاء خانواده کافی نباشد یا اینکه وضع مالی شما اجازه ندهد که هزینۀ زندگی خانواده را پرداخت کنید.

سایر اطلاعات در بارۀ درخواست پناهندگی را در تارنامۀ (سایت ) وزارت خارجه می یابید.

چنانچه اعضاء خانوادۀ شما برای درخواست پناهندگی نیاز به کمک داشته باشند، آنها می توانند در لبنان و در ترکیه با سازمان بین المللی برای مهاجرت (IOM) رایزنی کنند. سایر اطلاعات برای ترکیه را اینجا ([email protected]) و برای لبنان را اینجا ([email protected]) دریافت می نمایید.


چنانچه شما به عنوان محق حمایت ثانوی شناخته شوید،

خانوادۀ شما در همچنین موردی اجازه نخواهد داشت متعاقبا به آلمان نقل مکان کند. در این مورد موضوع به همدیگر پیوستن خانواده تا 16.3.2018 متوقف شده است. البته خانوادۀ شما از حالا می تواند در یک نمایندگی خارج از کشور و مسئول آلمان درخواست آمدن خود را تقدیم کند. برای اینکه اطمینان حاصل شود که بعد از انقضای این فاصلۀ زمانی، حق به همدیگر پیوستن خانواده، جدا از مکان مسکونی و وضع درآمدتان، شامل شما خواهد شد، باید در هر صورت درخواست کتبی برای الحاق خانواده تا 15.06.2018 ارائه شود. از 16.03.2018 برای افراد محق حمایت ثانوی بعد از یک مهلت سه ماهه همان اموری لازم الاجرا می شود که برای پناهندگان با حمایت کنوانسیون ژنو صدق می کند، به این صورت که آنها هم دیگر می توانند تقاضای الحاق خانواده نموده تا از حق الحاق خانواده، جدا از وضع اقتصادی و شرایط زندگی خود، استفاده کنند.


چنانچه شما با یک برنامۀ اسکان مجدد وارد کشور شده اید،

می توانید خانوادۀ خود را در شرایط خاصی متعاقبا بیاورید. همان شرایط آسوده ایی که برای پناهندگان با حمایت کنوانسیون ژنو حاکم است برای شما هم لازم الاجرا می شود، چنانچه شما درخواست به همدیگر پیوستن خانواده را در ظرف سه ماه بعد از اخذ عنوان اقامت خود ارائه دهید. برای دریافت سایر اطلاعات می توانید به اینجا رجوع کنید و مطالبی را دربارۀ به همدیگر پیوستن خانواده در خصوص پناهندگان بخوانید. (پیوند دربارۀ نکتۀ پناهندگان)


چنانچه شما در چارچوب یک برنامۀ پذیرش انسان دوستانه وارد آلمان شده اید،

خانوادۀ شما فقط به دلایل انسان دوستانه یا حقوق بین الملل اجازه دارد متعاقبا به شما بپیوندد. در این مورد وضع شما مانند وضع پناهندگان با حمایت کنوانسیون ژنو نیست و از این رو داشتن تنها رابطۀ خانوادگی کافی نیست. در همچنین موردی خانوادۀ شما بایستی در وضع خیلی سخت تری نسبت به وضع افراد دیگری قرار گرفته باشد که در کشور مبداتان در شرایط عموما دشوار زندگی می کنند.
چنانچه شما به کمک برای الحاق خانواده نیاز دارید، می توانید به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید. یک لیست با اسامی مراکز مشاوره را در تارنامۀ اتحادیۀ اطلاعات پناهندگی می یابید.
(http://www.asyl.net/links-und-adressen/beratungsangebote.html).
چنانچه شما اطلاعی ندارید که خانوادۀ شما کجاست یا اینکه شما امکان برقراری تماس با آنها را نداشته باشید، می توانید به خدمات جستجوی – صلیب سرخ آلمان مراجعه کنید. (https://www.drk-suchdienst.de/)