بازگشت داوطلبانه

بازگشت داوطلبانه غالباً گزینه مورد نظر برای آوارگان است.

مؤلفه اصلی بازگشت داوطلبانه بازگشتی ایمن و با عزت است.

بازگشت در امنیت

بازگشت که در شرایط ایمن قانونی صورت می گیرد (مانند عفو یا تضمین های عمومی در مورد امنیت شخصی، صداقت، عدم تبعیض و رها بودن از ترس و آزار و اذیت یا مجازات در هنگام بازگشت)، امنیت جسمی (از جمله محافظت از حملات مسلحانه و گذشتن از مسیرهای بدون مین و اگر این ممکن نباشد، حداقل از مسیرهای مسکونی مشخص شده) و امنیت مادی (دسترسی به زمین یا وسایل معیشت).

بازگشت با عزت

مفهوم عزت نسبت به ایمنی کمتر مشهود است. تعریف فرهنگ لغت “عزت” شامل عناصر “جدی، مرکب، شایسته افتخار و احترام” است. این در عمل به این معناست که با پناهندگان به صورت خشونت آمیز رفتار نشود؛ که آنها می توانند بدون قید و شرط برگردند و این کار را با سرعت خودشان انجام دهند؛ که آنها به طور خودسرانه از اعضای خانواده جدا نمی شوند؛ که با آنها با احترام و پذیرش کامل، از جمله بازگرداندن کامل حقوق آنها، رفتار می شود.

اگر پناهندگان با آزادی کامل ابراز تمایل به بازگشت به کشور مبداء خود کنند، باید برای جلسه مشاوره حضوری به  UNHCR مراجعه کنند. اگر بر اساس ارزیابی انجام شده بازگشت به کشور مبدا امکان پذیر باشد، UNHCR از بازگشت داوطلبانه پشتیبانی خواهد کرد.

بازگشت داوطلبانه

افرادی که وضعیت پناهندگی ندارند می توانند به سازمان بین المللی مهاجرت ( (IOM مراجعه کنند. IOM  برنامه بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد ( (AVRRرا اجرا می کند که در آن سفر تسهیل می شود.

شما می توانید به IOM مراجعه و اطلاعات مربوط به برنامه بازگشت داوطلبانه را دریافت کنید. به عنوان یک قاعده، اگر روند دادرسی کیفری علیه شما ادامه داشته باشد یا در حال اجرای حکم در گرجستان باشید، نمی توانید قلمرو گرجستان را ترک کنید.